Een toeslagenstelsel dat écht aansluit bij het dagelijks leven van inwoners. Daar streven de VNG en Divosa naar. Om dat te bereiken is het nodig dat gemeenten meteen partner zijn bij de plannen om het stelsel van toeslagen te verbeteren.

Wij doen deze oproep naar aanleiding van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Toeslagen en de plannen om het toeslagenstelsel te verbeteren.

Position paper

In een position paper geven VNG en Divosa aanknopingspunten voor de samenwerking tussen gemeenten en Rijk:

  • Er is een voorspelbaar stelsel nodig, met verschillende standaardopties, waarbij er meer verantwoordelijkheid voor de overheid is.
  • Het nieuwe systeem heeft volgens Divosa en VNG duidelijkheid, transparantie, eenvoud en compassie als uitgangspunten. Het bieden van zekerheid aan inwoners prevaleert
  • Het nieuwe systeem moet echt minder complex worden dan het huidige
  • Tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe en de implementatie van een nieuw stelsel zouden kwetsbare inwoners bovendien zoveel mogelijk moeten worden ontzien.

Divosa en VNG (h)erkennen dat dit ons voor een grote opgave stelt maar zullen als partner meewerken aan de oplossingen op de korte en lange termijn.
In de position paper zijn praktijkverhalen van gemeenten verwerkt.

Cruciaal in bestaanszekerheid

Het toeslagenstelsel raakt verschillende onderdelen van het leven: wonen, zorg en kinderen; het speelt voor veel huishoudens en gezinnen een cruciale rol in hun bestaanszekerheid. Dat maakt sleutelen aan het toeslagenstelsel uitermate precair en complex.

Hoewel het Rijk dit (h)erkent, blijven VNG en Divosa pleiten voor een integrale aanpak en een duidelijke oplossing voor ondersteuning met compassie die echt aansluit bij het dagelijks leven van inwoners.

Meer informatie