Gemeenten willen duidelijkheid over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het programma Aanpak Stikstof ( PAS). Ook willen zij goed aan tafel bij het bespreken van het vervolg.

Dat hebben de leden op de ALV van 5 juni besloten.

De uitspraak

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt, zo blijkt uit de uitspraak van De Raad van State op 29 mei. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Dit is in strijd met Europese nauurwetgeving.

Vergunningen die op basis van het PAS al verleend staan, blijven overeind, maar 180 vergunningen liggen nog voor de rechter. De komende maand moet in deze zaken duidelijkheid komen.

Gevolgen

De uitspraak van de Raad van State betekent voor gemeenten dat meer dan 180 (land)bouwprojecten door heel Nederland op losse schroeven komen te staan. Het is voor gemeenten op dit moment onduidelijk hoe de toekomst van de vele (bouw)projecten er uit gaat zien, ook omdat de informatievoorziening hierover vanuit Rijk nog op gang moet komen.

Kamerbrief

In een brief aan de Tweede Kamer van 11 juni heeft de regering gezegd dat zij samen met medeoverheden en andere maatschappelijke partners wil optrekken bij het in beeld brengen van de precieze gevolgen, het waar mogelijk vinden van oplossingen en het realiseren van een nieuwe toekomstbestendige stikstofaanpak. De brief noemt daarbij provincies, maar maakt niet expliciet melding van gemeenten. 

Motie

Gemeenten Bergen, Ede en Schagen dienden op de ALV een motie in om het bestuur te vragen, zorg te dragen voor de betrokkenheid van gemeenten als volwaardige PAS partners. De motie is per acclamatie aangenomen. 

De VNG heeft naar aanleiding van vorig jaar aangenomen motie over de PAS al een ambtelijk netwerk van gemeenten opgericht. Zij hebben met de PAS-partners gesproken over de gemeentelijke PAS-problematiek. Ook heeft de VNG ingezet op betere betrokkenheid en de mogelijkheid dat gemeenten meedenken over het vervolg van de PAS.

Meer informatie: