Omdat de Bestuurdersdag en de ALV zijn uitgesteld, waren er vandaag online bestuurlijke bijpraatsessies, waaronder 2 over de herijking van het gemeentefonds en het advies van de ROB daarover. Victor Everhardt, voorzitter van de VNG-commissie Financiën, lichtte met een korte presentatie de stand van zaken toe.

De start van het traject was de wens van de VNG-leden om het bestaande verdeelmodel sociaal domein zo snel mogelijk te vervangen. Er is toen een gezamenlijk beoordelingskader afgesproken om de verdeelmodellen aan te toetsen.

ROB-advies en verzoek tot reactie BZK

De lijn van het VNG-bestuur is: we willen niet terug naar de tekentafel omdat de huidige verdeling niet meer voldoet. Tegelijkertijd wil het bestuur wel dat recht wordt gedaan aan het advies van de ROB. Dat leidt tot een dilemma: de ROB zegt enerzijds dat er een beter model ligt, maar anderzijds ook dat er nog een en ander moet gebeuren voordat het nieuwe model ingevoerd kan worden. De VNG heeft daarom het ministerie van BZK gevraagd om een reactie op de punten die door de ROB naar voren zijn gebracht.

Herverdeling pas als gemeentefonds structureel en substantieel vergroot

Bij dit alles onderstreept de VNG met grote nadruk dat er pas sprake kan zijn van herverdeling als de omvang van het gemeentefonds structureel en substantieel wordt vergroot. In de bijpraatsessies werden er wel zorgen over uitgesproken dat de hervormingsagenda gretig wordt opgepakt terwijl er eigenlijk eerst een structurele uitspraak van het nieuwe kabinet nodig is.

Reacties deelnemers aan de sessies

Na de inleidende presentatie van Victor Everhardt werd in beide sessies het woord gegeven aan Ria Boere en Erik Drenth, omdat zij in de uitgestelde ALV een motie hadden willen inbrengen namens een brede groep van gemeenten. Het ROB-advies is volgens hen duidelijk: eerst moeten de weeffouten uit het model gehaald worden voordat tot invoering van een uitlegbaar, transparant en robuust model kan worden overgegaan. Ook riepen zij op om snel, liefs nog in december, tot een ALV te komen. Deze oproep werd door een groot deel van de aanwezigen gesteund. Meerdere aanwezigen vroegen om een inhoudelijke reactie van de VNG op het ROB-advies.

Vervolg

De komende dagen bespreken we met het VNG-bestuur hoe inhoudelijk en procedureel ingegaan kan worden op de uitkomsten van deze sessie en het verzoek om een extra ALV. Direct daarop informeren we de leden nader.