De VNG en het rijk hadden op 24 juni een bestuurlijk overleg 'Beschermd wonen en maatschappelijke opvang' over de Wlz-uitname uit het gemeentefonds. Daar is afgesproken dat alle indicaties meetellen bij de nacalculatie voor mensen afkomstig uit de Wmo die in 2020 een aanvraag indienden voor GGZ-Wlz.

Hiermee vervalt de peildatum van 1 april 2021 die in een bestuurlijk overleg op 7 december 2020 afgesproken was. Reden hiervoor is dat het CIZ niet vóór 1 april maar begin juni de GGZ-Wlz 2020-aanvragen voor mensen met een psychische grondslag heeft afgerond. Bij vasthouden aan de peildatum van 1 april kon niet worden voldaan aan het bestuurlijk afgesproken uitgangspunt ‘budget volgt cliënt’. 

Compensatie voor extra kosten gemeenten

Gemeenten hebben ingestemd met het loslaten van de peildatum van 1 april en dus het meetellen van alle indicaties GGZ-Wlz uit 2020 voor mensen die uit beschermd wonen of extramurale Wmo afkomstig zijn, onder de voorwaarde dat de transitie GGZ-Wlz voor gemeenten beleidsneutraal verloopt. Dit betekent dat gemeenten gecompenseerd worden voor extra gemaakte kosten zoals die van de doorloop Wmo, de uitvoeringskosten en de kosten als gevolg van de vertraagde afhandeling van 2020- en 2021-aanvragen door het CIZ. De nacalculatie voor 2021 wordt hiervoor gecorrigeerd. 

Communicatie over de nacalculatie

We maakten ook afspraken met het ministerie van VWS over de communicatie richting gemeenten. VWS heeft een tool ontwikkeld voor een voorlopige berekening van de uitname op het niveau van de centrumgemeenten. Deze tool wordt in week 27 door enkele gemeenten getoetst. Onze instemming op bovenstaande afspraken is gedaan onder de voorwaarde dat de toets geen grote afwijkingen laat zien. Als dat wel het geval is, vindt opnieuw een bestuurlijk overleg plaats.

Tool en toelichting beschikbaar in week 29

VWS en de VNG hebben samen een toelichting geschreven op de nacalculatie waarin aan de hand van de bestuurlijke afspraken wordt uitgewerkt hoe de nacalculatie wordt uitgevoerd. Het streven is om zowel tool als toelichting in week 29 beschikbaar te stellen.

Publicatie structurele uitname en uitname 2021

De publicatie van de definitieve macro-nacalculatie als de nacalculatie voor de centrumgemeenten vindt plaats in de septembercirculaire gemeentefonds 2021. Zowel de structurele uitname als de uitname 2021 wordt dan gepubliceerd. 

Meer informatie