Afgezien van vier samenhangende moties over het sociaal domein, diende de ALV van 27 juni een reeks van 12 moties in over diverse onderwerpen. De Buitengewone ALV (BALV) besloot vandaag deze moties als afgedaan te beschouwen, conform het advies van het VNG-bestuur.

Het bestuur zegt hierover: 'Dat betekent nadrukkelijk niet dat de VNG geen acties meer op de betreffende dossiers onderneemt. Voor de meeste dossiers geldt immers dat zij ook in de toekomst aandacht en inzet van de VNG vergen. In de verantwoording van het bestuur wordt steeds duidelijk gemaakt welke acties de VNG nog zal ondernemen.'

Verantwoording uitvoering moties

Het VNG-bestuur legt in een ledenbrief verantwoording af hoe aan de moties uitvoering is gegeven. In de bijlage staat per motie vermeld welke acties zijn ondernomen en in de komende periode nog worden ondernomen.

Overzicht van de moties

Het gaat om de volgende moties (nummering zoals gehanteerd in de ALV van 27 juni):

1. Huishoudelijke hulp/AMvB reële kostprijzen
2. Kosten gebruik berichtenbox MijnOverheid/GDI (generieke digitale infrastructuur)
3. Elektronisch tellen en stemmen bij verkiezingen
4. Iedereen moet kunnen stemmen
5. Wmo Abonnementstarief
6. Klimaatakkoord
7. Raamovereenkomst Verpakkingen
8. Onderwijshuisvesting
9. Inzet VNG bij het Klimaat- en Energieakkoord
10. Ondergrond en maatschappelijke opgaven
13. Programma Aanpak Stikstof
18. JA/JA-sticker

Meer informatie

Zie ook