Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer presenteerde donderdag 11 juni de eerste aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten op de korte én langere termijn te verbeteren. De VNG volgt de ontwikkelingen nauwgezet en constateert dat de opgave naar verwachting extra inspa

VNG is momenteel bezig haar standpunt te bepalen op ten minste onderstaande onderwerpen:

1.    Tekort aan kwalitatief goede huisvesting

Naast een algemeen tekort aan woningen is er ook een nijpend tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit is één van de redenen, naast financiële, dat er op veel plekken uitgeweken wordt naar alternatieve vormen van huisvesting. Gevolgen hiervan zijn onder meer kwalitatief slechte en illegale huisvesting zoals teveel migranten in één eengezinswoning en het onderbrengen van arbeidsmigranten op vakantieparken. 
Economische keuzes van gemeenten leiden tot een vraag naar arbeidsmigranten en daaruit vloeit een vraag voort naar huisvesting. VNG bekijkt onder welke voorwaarden gemeenten in staat zijn te zorgen voor een uitbreiding van kwalitatief goede huisvesting van arbeidsmigranten.  

2.    Afhankelijkheidsrelatie tussen werkgever en werknemer

Huisvesting, zorgverzekering en het vervoer van arbeidsmigranten wordt in eerste instantie gezien als een verantwoordelijkheid voor werkgevers en uitzendbureaus. In sommige gevallen werkt dit een onwenselijke afhankelijkheidsrelatie tussen werkgever en werknemer en zelfs arbeidsuitbuiting in de hand. Zonder werk verliest de arbeidsmigrant naast zijn inkomen soms ook zijn huisvesting en raakt hij onverzekerd voor ziektekosten. De uitwassen hiervan zijn zichtbaar op gemeenteniveau en gemeenten moeten vaak de ontstane problemen oplossen. In een door VNG ondertekende ‘Nationale verklaring van partijen betrokken bij de (tijdelijke) huisvesting van EU-arbeidsmigranten’ uit 2012 staat dat we de ‘dubbele pet’ van werkgevers op dit gebied moeten voorkomen.

3.    Verbeteren van de registratie van arbeidsmigranten

Een goede registratie van arbeidsmigranten is al lange tijd een probleem. Gemeenten en provincies voerden wel enkele experimenten uit, maar die hebben tot op heden niet tot een landelijke oplossing geleid. Een goede registratie is een belangrijke voorwaarde om zaken als uitbuiting, fraude en andere misstanden in te kunnen dammen. Daarnaast geeft dit gemeenten de mogelijkheid om gericht beleid te maken en te handhaven, omdat gemeenten dan weten hoeveel arbeidsmigranten op welke plek verblijven. Dit stelt gemeenten ook in staat om voor de arbeidsmigranten als ingezetenen inkomsten te verkrijgen uit het gemeentefonds dan wel voor niet-ingezetenen uit toeristenbelasting. 

4.    Behoeften sociaal domein

Arbeidsmigranten maken ook gebruik van het brede sociaal domein. Denk hierbij aan de opvang van arbeidsmigranten die in de huidige tijd dakloos worden, vraagstukken op het gebied van taalonderwijs (voor arbeidsmigranten die permanent willen blijven), participatie (arbeidsmarktgerelateerd, verdringing) en betere informatievoorziening en begeleiding van arbeidsmigranten.


Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen over de te ontwikkelen standpunten of de bescherming van arbeidsmigranten in het algemeen, neem dan contact op met Thomas Zwiers van VNG Naleving.