De berekeningen van de voorlopige financiële effecten per gemeente van de herziene verdeling van het gemeentefonds zijn gepubliceerd. Deze berekening is gebaseerd op cijfers uit 2017; de actualisatie naar cijfers uit 2019 moet nog plaats te vinden.

Op 9 juli stuurden de beheerders van het gemeentefonds het aangepaste voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds naar de Tweede Kamer. Nu is dus ook de achterliggende berekening bekend. Daarnaast hebben de fondsbeheerders een rekenbestand gepubliceerd dat inzicht biedt in het effect van het nieuwe verdeelmodel en de overgangsregeling voor Beschermd Wonen. In de genoemde budgetten is nog niet de nacalculatie van de uitname Wet langdurige zorg verwerkt.

Meer informatie