Niet per 1 oktober 2020, maar per 1 april 2021 wordt een toets op beschikbare geldmiddelen toegevoegd aan de Tozo-regeling. In het licht van de extra maatregelen in het kader van de coronacrisis is een aanscherping van de Tozo-voorwaarden per 1 oktober 2020 niet passend, meent het kabinet.

In afstemming met de VNG, Divosa en verschillende gemeenten heeft het kabinet besloten om de toets op beschikbare geldmiddelen (beperkte vermogenstoets) op 1 april 2021 in te voeren. Dit komt voort uit de wens om op termijn de voorwaarden van de Tozo nog meer in lijn te brengen met het reguliere vangnet. Dat komt ook tegemoet aan de behoefte aan rust in de uitvoering en geeft ruimte om per 1 januari 2021 de ondersteuning van zelfstandig ondernemers bij heroriëntatie goed op te pakken.

Het invoeren van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat er sprake zal zijn van een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021) en een Tozo 4 met toets op beschikbare geldmiddelen (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021), elk met een eigen nieuwe aanvraagprocedure (verlengingsaanvragen via een verkort aanvraagformulier). 

Begin 2021 wordt gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbare geldmiddelen.

Wat betekent dit voor de uitvoering?

Het besluit om per 1 oktober 2020 de toets op beschikbare middelen niet in te voeren heeft grote gevolgen voor de uitvoering. Het kabinet realiseert zich dat gemeenten zich al geruime tijd hebben voorbereid op de invoering van een toets op beschikbare geldmiddelen in de Tozo. Deze wijziging komt op een laat moment en heeft voor gemeenten veel voeten in de aarde. De staatssecretaris van SZW is gemeenten dan ook zeer erkentelijk dat zij nu alles in het werk zetten om de uitvoering van Tozo 3, zonder beperkte vermogenstoets, alsnog zo snel mogelijk in gang te zetten. Dit is voor zelfstandig ondernemers ook van groot belang.

Om gemeenten bij deze aanpassingen te ondersteunen hebben SZW, de VNG en Divosa een nieuwe versie van de Toolkit Tozo 3 gepubliceerd. In deze Toolkit is in blauw gearceerde tekst aangegeven welke passages zijn gewijzigd als gevolg van het uitstel van de beperkte vermogenstoets. 

Checklist ten minste door te voeren wijzigingen voor Tozo 3

  • Verzorg communicatie richting ondernemers over wanneer zij kunnen verwachten dat de gemeente de aangepaste aanvraagprocedure voor Tozo 3 gereed heeft.
  • Verwijder de vragen met betrekking tot de toets op beschikbare geldmiddelen uit het aanvraagformulier en het verkort aanvraagformulier Tozo 3 en verwijder verwijzingen naar deze toets uit andere communicatiemiddelen. NB: het advies is om de wijzigingen aan te brengen in het aanvraagformulier Tozo 3 en dus niet het aanvraagformulier Tozo 2 terug te plaatsen. Dit in verband met andere wijzigingen in Tozo 3 (terugwerkende kracht en verduidelijking inkomensbegrip).
  • Verkort de looptijd van de Tozo 3 naar 6 maanden (tot en met 31 maart 2021) in het aanvraagformulier, het verkort aanvraagformulier en andere communicatiemiddelen.
  • Pas de modelbrieven- en beschikkingen aan op basis van de geüpdatete versie in de Toolkit.

Publicatie AMvB

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is op 30 september gepubliceerd en de ministeriële regeling (MR) zal op 1 oktober gepubliceerd worden (Stcrt. 2020, 50734). Hierin is het uitstel van de invoering van de beperkte vermogenstoets nog niet verwerkt, omdat de regelgeving al bekrachtigd was voordat dit uitstel werd aangekondigd. Streven is om volgende week een aangepaste MR te publiceren waarin wordt geregeld dat de toets op beschikbare geldmiddelen niet in werking treedt tot 1 april 2021. Deze regeling werkt terug tot en met 1 oktober.

Gemeenten kunnen al vanaf 1 oktober 2021 de aangekondigde veranderingen toepassen, aanvragen in behandeling nemen en beschikken. De staatssecretaris van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij gemeenten oproept om anticiperend op de publicatie van de MR alvast

  • voor aanvragen Tozo 3 geen toets op beschikbare geldmiddelen toe te passen
  • aanvragen in te nemen met een toekenningsperiode van 1 oktober 2020 t/m maximaal 31 maart 2021 (en dus voor maximaal 6 maanden)

Proactief informeren over mogelijk uitstel van de terugbetalingsverplichting

Mogelijk is een deel van de ondernemers aan wie een lening bedrijfskapitaal Tozo is verstrekt, nog niet in staat om vanaf 1 januari 2021 deze lening al terug te betalen. Gemeenten kunnen voor deze ondernemers uitstel van de terugbetalingsverplichting verlenen. In Toolkit (handreiking Tozo, paragraaf 9.2) worden handvatten gegeven voor hoe gemeenten hiermee kunnen omgaan. SZW, de VNG en Divosa vragen daarom gemeenten om specifiek ondernemers die een lening bedrijfskapitaal verstrekt hebben gekregen én een Tozo 3 uitkering voor levensonderhoud ontvangen, proactief over deze uitstelmogelijkheid te informeren.

Meer informatie