Per 1 juli treedt de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking. Nog niet alle gemeenten zijn hier klaar voor. Advies is dan om zo spoedig als mogelijk een ambtelijke projectleider te benoemen en contact op te nemen met KOOP om afspraken te maken met het oog op een voorspoedige implementatie.

Volgens de Wep moeten alle wettelijke voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten van algemene aard voortaan gepubliceerd worden in het elektronische gemeenteblad. Dat geldt voortaan ook voor beleidsregels, die bovendien geconsolideerd moeten worden. Dit gaat via de centrale voorziening DROP (Decentrale Regelgeving OverheidsPublicaties) beheerd door KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties). Daardoor ontstaat een centraal punt, overheid.nl, waar eenieder de publicaties van alle overheden kan raadplegen. 

Vervanging koppelvlak 3pas

KOOP heeft een project ingericht om de implementatie van de Wep te ondersteunen. Uit het dashboard blijkt dat ongeveer 50 gemeenten nog niet klaar zijn met de voorbereiding voor de publicatie van kennisgevingen en een kleiner aantal is nog niet klaar voor publicatie van beleidsregels. Sommige gemeenten gebruiken een oude ('BM') koppelvlak voor publicatie vanuit het Content Management Systeem (CMS) dat niet meer is toegestaan per 1-7-2021. Daarnaast hanteert een groot aantal gemeenten nog een verouderd koppelvlak met DROP, '3pas' genoemd, dat vervangen moet worden. De betreffende gemeenten hebben een brief van KOOP ontvangen. Medewerkers van KOOP kunnen deze gemeenten ondersteuning bij de opgave bieden. 

Interbestuurlijk toezicht

De minister van BZK houdt toezicht op de uitvoering van de Wep. BZK gaat ervan uit dat ingrijpen meestal niet nodig zal zijn, omdat publicaties uitsluitend juridische betekenis hebben als zij volgens de Wep in het elektronisch Gemeenteblad zijn gedaan.

Besluit elektronische publicaties vastgesteld

Op 1 april is het Besluit elektronische publicaties (Bep) vastgesteld. De Bep stelt tezamen met de Regeling elektronische publicaties (Rep) dat binnenkort zal worden vastgesteld, nadere regels in het kader van de implementatie van de Wep. Onder meer in verband met digitale attendering van burgers op nieuwe elektronische publicaties, om het publieksbereik te verhogen.

Verkeersbesluiten

Het Bep wijzigt daarnaast een aantal besluiten naar aanleiding van de nieuwe wetgeving. Onder meer is het besluit Administratieve bepalingen inzake wegverkeer aangepast om te verduidelijken dat publicatie via het elektronische gemeenteblad dient plaats te vinden en niet meer via de Staatscourant.

Meer informatie