Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van BZK voor 2019. Voor de VNG aanleiding een aantal kwesties aan te kaarten bij de Kamer. Deze betreffen: de financiën in het sociaal domein, de raadsledenvergoeding, versterking van de lokale democratie en de informatiesamenleving.

Met oog op de begrotingsbehandeling stuurde de VNG de Tweede Kamer een position paper (zie onderaan dit bericht). Hieronder een samenvatting:

Financiën sociaal domein

Om tot nieuwe vormen van zorg op maat te komen, vragen gemeenten van het Rijk meer tijd en de daarvoor noodzakelijke middelen.

Raadsledenvergoeding 

Vorig jaar stelde het kabinet eenmalig € 10 miljoen beschikbaar voor een hogere vergoeding voor raadsleden uit kleinere gemeenten. Het is nu zaak tot een structurele, door het Rijk gefinancierde oplossing te komen.

Versterking lokale democratie

De VNG ondersteunt de acties uit het Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie.

Informatiesamenleving

  • Het is goed te zien dat het Rijk mede geïnspireerd is door gemeentelijke initiatieven en een interbestuurlijke governance heeft gecreëerd. Wij hopen dat dit bijdraagt aan het dichterbij brengen van een dienstverlenende, inclusieve overheid.
  • Doorbelasting GDI-voorzieningen: meer gebruik en toenemende efficiency zou moeten leiden tot gereduceerde tarieven.
  • Modernsering van de Basisregistratie Personen (BRP) is noodzakelijk voor een betere dienstverlening aan burgers.
  • De VNG verwelkomt dat het kabinet het gesprek heeft geagendeerd over de impact van digitalisering op onze publieke waarden en de samenleving als geheel. We dragen actief bij aan de Nationale Data Agenda vanwege de cruciale rol van data in de informatiesamenleving en we stimuleren transparante en toegankelijke overheidsinformatie (o.a. door standaardisering en hergebruik van open data).

Meer informatie