Volgende week behandelt de Tweede Kamer de begroting van BZK en het Gemeentefonds. Met oog hierop heeft de VNG de Kamer aandacht gevraagd voor onder meer de noodzaak tot een structurele verbetering van de gemeentefinanciën en het wetsvoorstel Wet op de decentrale overheden dat de VNG opstelt.

In deze wet moeten 4 zaken geregeld worden:

 1. Een betere regeling van artikel 2 van de Wet op de financiële verhoudingen: taak erbij, geld erbij. Taken en knaken gaan samen.
 2. Een arbitrage of confictregeling die geschillen tussen overheden kan beslechten.
 3. Een sterkere positie van van BZK bij de toedeling van taken.
 4. Versterking van de autonomie van gemeenten.

Gemeenten kunnen geen wet indienen, we zullen ons daarom tot de Tweede Kamer wenden met het verzoek het wetsvoorstel als een initiatief in procedure te brengen.

Overige onderwerpen

In een position paper vragen we de Kamer verder aandacht voor:

 • verkiezingen in tijden van corona
 • het wetsvoorstel nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen, dat volgens ons van tafel moet
 • de Wet Open Overheid en adequate financiële compensatie van gemeenten
 • gelijke rechten voor lokale en landelijke politieke partijen
 • beperking van de Generieke Digitale Infrastructuur tot een compacte en robuuste set voorzieningen
 • versterken van het Stelsel van Basisregistraties door herziening en eenduidige inrichting van de governance en fnanciering
 • het uiteindelijke doel van Overheidsbrede Dienstverlening: dit dichter bij onze inwoners, en eenvoudiger, te organiseren
 • digitale democratie en het uitdaagrecht
 • weerbaar bestuur

Meer informatie

De noodzaak voor een structurele verbetering van de gemeentefinanciën blijft recht overeind staan. De grens is bereikt van wat gemeenten kunnen.