Het kabinet wil de Commissaris van de Koning de bevoegdheid geven alle vergaderingen van een gemeentebestuur bij te wonen en kennis te nemen van alle bescheiden waarover het gemeentebestuur beschikt. Maar die bevoegdheden zouden wel begrensd en geclausuleerd moeten worden.

Dat benadrukken de VNG, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, het Nederlands Genootschap Burgemeesters, de Wethoudersvereniging en de Vereniging van Griffiers in een onlangs aan de Tweede Kamer verzonden mail. Dit uit oogpunt van de lokale autonomie van het gemeentebestuur. We maken hierbij onderscheid tussen integriteitskwesties en verstoorde bestuurlijke verhoudingen.

Integriteitskwesties

Bij integriteitskwesties zou nog een procedure nodig zijn waarmee de CvdK zich tot de gemeente kan wenden. Bovendien zou de CvdK besloten vergaderingen alleen op verzoek van de burgemeester moeten kunnen bijwonen, tenzij de integriteit van de burgemeester zelf ter discussie staat.

Verstoorde bestuurlijke verhoudingen

In het geval van verstoorde bestuurlijke verhoudingen vinden we de bestaande bevoegdheden van de CvdK voldoende. De nieuwe bevoegdheid zou alleen in laatste instantie (ultimum remedium) aan de orde moeten zijn. Bovendien zou de CvdK bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen volgens ons de noodzaak tot het verstrekken van onbegrensde informatie zelfstandig moeten motiveren.

Meer informatie

Zie ook