Gemeenten worden met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Door de begeleiding bij gemeenten te beleggen, wordt deze gepositioneerd als integraal onderdeel van de intake.

Dit staat in de Ministeriële Regeling van 1 september.

In de uitvoeringsbrief inburgering van 24 juni 2021 werd al vermeld dat voor de afname van de leerbaarheidstoets binnen de Wet inburgering 2021 een rol werd voorzien voor gemeenten bij de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Tijdens het bestuurlijk overleg op 12 juli tussen de VNG en SZW is bekrachtigd dat gemeenten deze rol in principe op zich kunnen nemen, maar dat daarbij wel aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan, waaronder het openstellen van de toets voor een termijn van 12 maanden en dat er passende financiële middelen ter beschikking moeten worden gesteld.

Rol gemeenten 

Gemeenten zijn met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Concreet betekent dit dat gemeenten verantwoordelijk worden voor;

  •  het inplannen van de afspraken met de kandidaten voor de afname van de leerbaarheidstoets, 
  •  het beschikbaar stellen van afnamelocaties
  •  de begeleiding bij de afname van de toets

Rol DUO

Bij de afname van de leerbaarheidstoets is een centrale rol voorzien voor DUO. DUO zal, als onafhankelijke partij, zorgdragen voor het afnameplatform van de toets, de verwerking van de toetsresultaten en het doorgeven van de toetsuitslagen aan gemeenten.

Wat vinden Divosa en de VNG?

De VNG en Divosa zijn tevreden dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Dit past bij de regierol die gemeenten in de nieuwe wet hebben. Hierdoor kunnen zij zelf het moment van afname van de toets bepalen en de uitkomsten van de toets optimaal benutten bij het maken van de keuze van de te volgen inburgeringsroute.

Begin oktober volgt wederom een bestuurlijk overleg tussen de VNG en SZW. Dan zal er meer duidelijkheid komen over de financiële middelen die aan gemeenten ter beschikking worden gesteld. 

Webinars

In het kader van het Ondersteuningsprogramma worden er twee webinars georganiseerd, op 22 september en op 7 oktober, waarin de leerbaarheidstoets wordt toegelicht en de rol van gemeenten hierin. 

Nieuwe wet

Samen met DUO, het ministerie van SZW en het COA ondersteunen Divosa en de VNG gemeenten in de voorbereidingen en implementatie van de Wet inburgering 2021 die op 1 januari 2022 in werking treedt. In het nieuwe stelsel ligt de regie op inburgering bij gemeenten. Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving.

Meer informatie