Vooruitlopend op de Omgevingswet, wordt de VNG Handreiking Bedrijven en Milieuzonering niet meer geactualiseerd. De inschatting is dat een vorm van zonering ook onder het nieuwe stelsel van de Omgevingswet nodig zal blijven, maar dan in een sterk vereenvoudigde vorm. 

Op dit moment worden voor de implementatie van de Omgevingswet staalkaarten ontwikkeld. Daarbij wordt nagedacht over concept-zonering.

Gebruik huidige handreiking

De VNG heeft ervoor gekozen de handreiking in aanloop naar de Omgevingswet niet meer te herzien, omdat wij een wijziging van de handreiking vooruitlopend op de Omgevingswet niet wenselijk achten. Dit heeft wel beperkte gevolgen voor de toepasbaarheid van de handreiking.

De systematiek van de handreiking is nog steeds goed toepasbaar en actueel.

Maar, omdat de handreiking in 2009 voor het laatst is herzien, zijn technologische ontwikkelingen van daarna, niet meer in de handreiking verwerkt. Dit geldt met name bij windturbines en mestverwerkingsinstallaties. Dit vraagt oplettendheid en wellicht maatwerk bij het inpassen van dit type functies.

Meer informatie