De bedragen leerlingenvervoer voor 2019-2020 zijn bekend. Het gaat om de bedragen die zijn genoemd in de Modelverordening leerlingenvervoer, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage.

De bijdragen zijn geïndexeerd aan de hand van de stijging van het indexcijfer van de cao-lonen, volgens de in artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs bepaalde systematiek.

Inkomensgrens

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft voor 2018 het indexcijfer vastgesteld op 111,2 (bron: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100), eerste kolom “totaal cao sectoren”). Dat is een stijging van 2,2 % ten opzichte van 2017. Voor het schooljaar 2018-2019 leidt dit tot een inkomensgrens van (1,022* 26.100=) € 26.674,20. Naar beneden afgerond op een veelvoud van € 450, - is het nieuwe drempelbedrag derhalve € 26.550.

Wanneer de gemeente heeft gekozen voor een hoger inkomensbedrag wordt dit bedrag geïndexeerd met 2,2 % en naar beneden afgerond op een veelvoud van € 450.

Als peiljaar voor het inkomen geldt het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar waarvoor een vervoersvoorziening wordt gevraagd, begint. Dit is voor het schooljaar 2019-2020 het jaar 2017.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage

Deze bijdrage mag in bepaalde gevallen worden gevraagd als de afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt. Na indexering zijn de bedragen als volgt:

Inkomen in euro's Eigen bijdragen in euro's
0 - 35.500 Nihil
35.500 - 42.000 145
42.000 - 48.500 615
48.500 - 55.000 1150
55.000 - 62.500 1680
62.500 - 69.000 2210
69.000 en verder voor elke 5.500 extra 545 erbij

De eigen bijdragen zijn geïndexeerd aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) vervoersdiensten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dit indexcijfer voor 2018 vastgesteld op 104,23; voor 2017 was dit cijfer 101.50. Dit is een stijging van 2,7 %. De geïndexeerde eigen bijdragen zijn vervolgens afgerond op een veelvoud van € 5.

Kilometervergoeding

Als het college besluit aan ouders een kilometervergoeding voor eigen vervoer toe te kennen, wordt een vergoeding verstrekt die is afgeleid van de Reisregeling binnenland. Voor 2019 geldt op grond van deze regeling voor de eigen auto een bedrag van € 0,37 per kilometer. De vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets bedraagt € 0,09 per kilometer. De bedragen worden uitgekeerd voor de kilometers die de leerling aflegt. Ten opzichte van 2018 zijn deze bedragen niet gewijzigd.

Meer informatie