De normbedragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024-2025 zijn bekend. Het zijn de bedragen voor de inkomensgrens, de draagkrachtafhankelijke bijdrage en de kilometervergoeding, zoals genoemd in de VNG Modelverordening Leerlingenvervoer (gecorrigeerde versie april 2024).

In de eerder gepubliceerde versie van dit bericht was een slordige rekenfout geslopen. Met dank aan de oplettendheid van een gemeente hebben wij alle berekeningen opnieuw gedaan. Dit bericht vervangt daarom de versie van maart 2024. Onze excuses voor de fout en het extra werk dat dat u oplevert.

Nieuwe modelverordening 

Nog voor de zomer publiceert de VNG de nieuwe modelverordening leerlingenvervoer. Met behulp van (de toelichting op) deze verordening zullen gemeenten voortaan in staat zijn om de indexering zelf te berekenen. Voor dit jaar wordt de indexatie nog één keer voor u voorgerekend.

Indexatie 

De inkomensgrens is geïndexeerd met het indexcijfer van de cao-lonen, volgens de methode van artikel 4 lid 7 Wet op het Primair Onderwijs. Voor de indexering van de draagkrachtafhankelijke bijdrage is gebruik gemaakt van de consumentenprijsindexering vervoersdiensten van het CBS.  

Inkomensgrens 

Volgens artikel 4 lid 7 Wpo is de basis voor het berekenen van het drempelbedrag het gezamenlijk inkomen van € 17.700,- met peildatum 1 januari 1999. Vanaf dit jaar wordt het inkomen jaarlijks geïndexeerd met cao-lonen indexatie. Het indexcijfer voor 1999 is 76,2 (2015 = 100).

Voor het schooljaar 2024-2025 wordt het kalenderjaar 2022 gebruikt. Zoals in artikel 4 lid 7 WPO staat, wordt het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar van het schooljaar waarvoor vergoeding wordt gevraagd, gebruikt voor de inkomensgrens. Voor de indexering van de cao-lonen wordt gebruik gemaakt van de CBS-tabel contractuele loonkosten en arbeidsduur,  kolom ‘contractuele loonkosten per uur’. Het CBS stelde voor 2022 het indexcijfer voor de cao-lonen vast op 128,3 (2010 = 100).

De inkomensgrens 2024-2025 wordt dan als volgt berekend: € 17.700 gedeeld door 76,2 maal 128,3 = € 29.801,97. Met afronding op een veelvoud van € 450,- wordt dat € 29.700,-.

Dit betekent dat de inkomensgrens voor 2024/25 een bedrag is van € 29.700,-.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage 

Deze bijdrage kan gevraagd worden als de afstand tussen woning en dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt. Voor de indexering van de draagkrachtafhankelijke bijdrage is gebruik gemaakt van het CBS consumentenprijsindexcijfer (CPI) vervoersdiensten (Bestedingscategorie 073000 Vervoersdiensten, eerste kolom). Het indexcijfer voor 2022 is 126,56 (2015 = 100). Het indexcijfer stijgt in 2023 tot 137,61.

De draagkrachtafhankelijke bijdrage per inkomensgroep wordt dan als volgt berekend: eigen bijdrage 2023-2024 gedeeld door 126,56, maal 137,61, met afronding op een veelvoud van € 5,-.

De inkomensbedragen in de tabel worden geïndexeerd op basis van de CBS-tabel ontwikkeling CAO-lonen (Cao-lonen en contractuele loonkosten, % verandering t.o.v. het 4e kwartaal van het voorgaande jaar, kolom ‘contractuele loonkosten per uur’) Deze tabel  is de opvolger van de tabel regelingslonen volwassen werknemers die genoemd staat in de modelverordening. van een jaar eerder. De verkregen bedragen worden afgerond op € 500. De loonontwikkeling in het 4e kwartaal van 2023 vertoont een stijging van 6,5% ten opzichte van een jaar eerder.

Alle inkomensbedragen in de tabel van 2023/24 dienen dus geïndexeerd te worden met + 6,5% en vervolgens afgerond op € 500. 

Inkomen vanafTotEigen bijdrage
0€ 39.500nihil
€ 39.500€ 46.500€ 185
€ 46.500€ 54.000€ 815
€ 54.000€ 60.500€ 1.510
€ 60.500€ 69.500€ 2.215
€ 69.500€ 76.000€ 2.970
€ 76.000 Voor elke € 5.000,- erbij€ 710

Kilometervergoeding 

Ouders komen in aanmerking voor vergoeding per kilometer als zij zelf het vervoer regelen met toestemming van of op verzoek van het college van B en W. Deze vergoeding wordt doorgaans berekend op basis van de algemeen gebruikelijke belastingvrije kilometervergoeding van € 0,23. De kortste afstand tussen de woning en de school is hierbij van toepassing. 

Dit is vrijwel gelijk met de reguliere vergoeding aan chauffeurs en dient ’s morgens ook de retourreis en ’s middags ook de heenreis van de chauffeur vergoed te worden. Met een kilometervergoeding van € 0,23 vergoed je per dag 4 x de reis. In het geval gemeenten het zogenaamde schijvenmodel hanteren wordt de heen- en terugreis tweemaal vergoed. 

Er wordt geen vergoeding verstrekt wanneer de leerling ook tussen de middag wordt vervoerd.

De vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets bedraagt € 0,11 per kilometer. Dit is gebaseerd op 50% van de kilometervergoeding voor autogebruik, naar beneden afgerond. De bedragen worden uitgekeerd voor de kilometers die de leerling aflegt.