Tijdens de ALV van 5 juni jl. werden 13 moties ingediend. Tijdens de Buitengewone ALV van vandaag legde het bestuur verantwoording af over 11 aangenomen moties, waarbij de twee inhoudelijk gelijkluidende moties over het Wmo-abonnementstarief samen werden behandeld.

De twee moties over het Klimaatakkoord werden behandeld bij het betreffende agendapunt.

Besluiten BALV

Hieronder de besluiten van de BALV over deze moties:

 1. Daken voor zonne-energie
  Besluit: motie afdoen
 2. Verhuurdersheffing
  Besluit: motie afdoen
 3. Politiesterkte op orde
  Besluit: motie afdoen
 4. Een uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel, anders niet acceptabel voor gemeenten
  Besluit: motie aanhouden
 5. Tekorten in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Besluit: motie aanhouden
 6. Compensatie extra kosten invoering abonnementstarief WMO-voorzieningen
  Besluit: motie aanhouden
 7. Raadsledenvergoeding
  Besluit: motie afdoen
 8. Stevige borging gelijkwaardig partnerschap IBP
  Besluit: motie aanhouden
 9. Naar een structureel financieel totaalkader GGZ op basis van feiten
  Besluit: motie aanhouden
 10. Naar een passend financieel en sturingskader jeugd op basis van feiten
  Besluit: motie aanhouden

Zorgen financiële situatie gemeenten

Tijdens de vergadering uitten veel bestuurders hun zorgen uitten over de financiële situatie van de gemeenten, vooral over het groeiende tekort in het sociaal domein. Er is structurele compensatie nodig voor gemeenten om hun taken rond jeugdzorg uit te kunnen voeren.

Het VNG-bestuur erkent deze zorgen en heeft dezehet afgelopen jaar meerdere keren kenbaar gemaakt bij het kabinet. We blijven dan ook samen met onze leden strijden voor voldoende ondersteuning vanuit het Rijk.

Afgedane moties

Over de moties die nu zijn beschouwd als afgedaan zegt het bestuur: 'Dit betekent nadrukkelijk niet dat de VNG geen acties meer op de betreffende dossiers onderneemt. Voor de meeste dossiers geldt immers dat zij ook in de toekomst aandacht en inzet van de VNG vergen. In de verantwoording van het bestuur wordt steeds duidelijk gemaakt welke acties de VNG nog zal ondernemen.'

Meer informatie

Zie ook