Het asbeststelsel moet opnieuw tegen het licht worden gehouden. Aanpassingen binnen het bestaande stelsel, zoals het ministerie van SZW voorstelt, zijn onvoldoende. De VNG is zeer bereid mee te denken over hoe het asbeststelsel beter ingericht en gemoderniseerd kan worden.

De VNG vindt dat de marktwerking in de asbestsector te ver is doorgevoerd, waardoor de overheid het nakijken heeft. Al jaren zijn er te veel overtredingen. De partijen die de problemen bij de wortel moeten aanpakken, hebben het minst belang bij ingrijpen omdat zij niet onafhankelijk genoeg zijn.

De VNG pleit daarom voor een betere scheiding tussen het private en het publieke deel van het stelsel. 

Huidige focus te beperkt

Bijkomend probleem is dat het asbeststelsel is ingericht met een focus op veilige arbeidsomstandigheden voor werknemers die asbestsaneringen uitvoeren. Maar het gaat bij asbest in de leefomgeving ook om onder meer eigenaren van gebouwen, bewoners en omwonenden en om milieuaspecten.

Gemeenten zijn lokaal bevoegd gezag bij asbestsaneringen wat betreft (potentiële) risico’s voor de leefomgeving (veiligheid, milieu, gezondheid). Hierbij hoort ook de verantwoordelijkheid voor handhaving om de leefomgeving te beschermen tegen (potentieel) onaanvaardbare risico’s. 

Gemeenten vragen hulp Rijk bij goede uitwerking

Gemeenten, al dan niet ondersteund door omgevingsdiensten, moeten als bevoegd gezag weten welke taken de rijksoverheid voor hen voor ogen heeft en zij moeten voldoende middelen krijgen om hun asbesttaken goed te kunnen (laten) uitvoeren.

De VNG vraagt daarom onderzoek te doen naar het scheiden van publieke en private taken. Daarmee komt in beeld welke publieke doelvoorschriften ‘leefomgeving’ moeten (gaan) gelden, welke taken moeten worden uitgevoerd door gemeenten en wat daarvan de financiële gevolgen zijn voor gemeenten. 

Meer informatie