‘Hotspots’ zijn gebeurtenissen waar het handelen van de overheid en de samenleving elkaar intens raken. Het gaat om gebeurtenissen die maatschappelijke beroering veroorzaken, van bijzondere betekenis zijn voor de inwoners en in de media veel aandacht hebben getrokken.

Vanuit cultuur-historisch perspectief is het van belang om de archieven over hotspots veilig te stellen en te bewaren. Hoe dat aangepakt moet worden staat in de Handreiking Periodieke hotspot-monitor decentrale overheden.

Op basis van praktijkervaringen

De handreiking geeft een praktische beschrijving van de te nemen stappen bij het uitvoeren van de hotspot-monitor en sjablonen voor de aanpak.
Hierbij is gebruik gemaakt van de praktijkervaringen van pilots uitgevoerd door de provincie Overijssel, Archief Eemland, Archief Delft, het Gemeentearchief Schiedam en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Aanvulling op selectielijst

Veel overheidsinformatie is in de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 als te vernietigen gewaardeerd. In bepaalde gevallen kunnen dergelijke archiefbescheiden toch worden bewaard, in overeenstemming met artikel 5 lid 1 sub e van het Archiefbesluit. Zo kan door het vaststellen van een lijst van ‘hotspots’ cultuur-historische informatie wettelijk veilig worden gesteld. Gemeenten kunnen door het uitvoeren van een hotspot-monitor aan de selectielijst een lokale inkleuring geven.
De hotspot-monitor kan ook worden benut als basis voor het verwerven van relevante archieven van particuliere archiefvormers.

Meer informatie