Gemeentelijke informatie op orde brengen, beheren, op zorgvuldige wijze openbaar maken en eventueel (online) publiceren. Dit zijn uitdagingen voor gemeenten. In de ledenbrief informeren wij u over nieuwe handreikingen, beleidsontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving m.b.t. de Archiefwet.

Belangrijke ontwikkelingen

In de ledenbrief benoemen we deze ontwikkelingen: 

  • De actualisatie van de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 (verder: Selectielijst 2017) waarin de bewaartermijnen van stukken zijn vastgelegd
  • De handreiking Beperkt waar het moet, die door de Adviescommissie Archieven is opgesteld. In de handreiking is aangegeven hoe rechtmatig een beperking aan de openbaarheid van archieven te stellen
  • De online publicatie van gezinskaarten onder de bepalingen van de Archiefwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • De (implementatie van de) nieuwe EU richtlijn auteursrechten die het makkelijker maakt voor erfgoedinstellingen om werken digitaal te ontsluiten
  • De stand van zaken van de modernisering van de Archiefwet 1995, waarin onder meer wordt beoogd om de overbrengingstermijn naar de archiefbewaarplaats te verkorten naar 10 jaar. De modernisering vindt plaats in samenhang met het Wetsvoorstel Open overheid, welke het urgenter maakt om de informatiehuishouding op orde te brengen
  • Het voornemen van het Rijk bestuurlijk terug te treden uit de Regionale Historische Centra (RHC’s)

Archiefwet 1995

De Archiefwet 1995 verplicht gemeenten om (digitale) informatie in goede, geordende en duurzaam toegankelijke staat te brengen en te houden. Het is van belang om archiefbescheiden tijdig te vernietigen en de als blijvend te bewaren aangemerkte archiefbescheiden na maximaal 20 jaar over te brengen naar de archiefbewaarplaats, waar deze in principe openbaar worden. Archiefinstellingen zijn actief met het preserveren, digitaliseren en online publiceren van archiefbescheiden. 

Meer informatie