Hoe komt het dat de ene samenwerking goed loopt terwijl we bij de andere merken dat het stroef gaat? Ligt het aan de partijen, de mensen, de regio, de structuur, de opgave? Welke lessen zijn hieruit te trekken?

Fotograaf: Rob Oostwegel

De 4e VNG Denktank, onder voorzitterschap van Milo Schoenmaker (burgemeester van Gouda) deed onderzoek naar ‘regionale samenwerking’ toegespitst op arbeidsmarktvraagstukken, een actueel thema met veel raakvlakken naar andere beleidsdomeinen. De Denktank presenteerde vandaag, tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres, de bevindingen.

Kijk naar een aantrekkelijke samenwerkingsagenda die mensen in beweging zet

burgemeester Milo Schoenmaker bij de presentatie

Twee publicaties

Naast de 'traditionele' opbrengst van een VNG Denktank: een wetenschappelijke publicatie, komt de 4e Denktank met een concreet praktijkproduct in de vorm van een handreiking. De handreiking helpt u als burgemeester, wethouder, raadslid of ambtenaar om anders te kijken, te denken en te handelen bij vraagstukken die reiken over de grenzen van gemeenten en vaak ook over de grenzen van domeinen.

Routekaart regionale samenwerking 

Het onderzoeksrapport bevat de uitkomsten van een literatuurstudie en tien verhalen uit de regio. Op basis daarvan formuleren de onderzoekers een aantal lessen alsmede een routekaart voor regionale samenwerking. De handreiking  is de inkleuring van de routekaart door de Denktank-leden aan de hand van ervaringen, anekdotes en praktijkvoorbeelden.

Tien wegwijzers

De handreiking geeft tien wegwijzers op de routerkaart voor regionale samenwerking. Elke wegwijzer is voorzien van een verhaal uit de praktijk, een verwijzing naar relevante passages in de wetenschappelijke publicatie, en een concreet advies aan burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren. 

Samenstelling Denktank

In de Denktank zaten naast vertegenwoordigers uit het lokaal bestuur ook vertegenwoordigers van VNO-NCW, het UWV, de onderwijsbranche en Rijk en provincies, en een aantal belangrijke partners van het lokale bestuur bij arbeidsmarktvraagstukken. De focus lag in eerste instantie op de hoe-vraag, daartoe deed de Denktank een beroep op wetenschappers van de Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur (NSOB) en de Erasmus Universiteit.

Vervolg

Het werk van de 4e Denktank zit erop, maar er komt een vervolg. VNG Academie kijkt of een leerlijn ontwikkeld kan worden op basis van de inzichten uit ‘Werkende samenwerking’. Er zijn ook plannen om een gezamenlijke bijeenkomst met het ministerie van SZW te organiseren rondom de thematiek van de 4e VNG Denktank.

Meer informatie

De bevindingen van de 4e Denktank zijn gebundeld in twee publicaties met dezelfde titel: 'Werkende Samenwerking'. Gezamenlijk vormen ze het Jaarbericht 2018 van de VNG Denktank.