Actiz, BTN, de VNG en het ministerie van VWS hebben nadere afspraken gemaakt over het gezamenlijk volgen van de invoering van de AMvB reële prijs Wmo. Samen willen we gemeenten en aanbieders ondersteunen en begeleiden bij de implementatie van de AMvB bij de lokale inkoop en contractering.

Een in september gestarte regiegroep monitort de invoering. Zie de notitie hieronder voor een uitgebreidere toelichting, dit bericht is hiervan een samenvatting, we gaan ook in op de verwachte nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulpen:

Verplichtingen AMvB

Het is belangrijk dat zowel gemeenten als aanbieders zich goed rekenschap geven van de verplichtingen van de AMvB, zoals transparantie door zowel gemeente als aanbieder, en het juist en onderbouwd toepassen van de verschillende kostprijselementen. Colleges van B&W zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van aanbestedingen en leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad.

Handreiking en rekentool

Gemeenten en aanbieders kunnen gebruik maken van de recente VNG-handreiking. Een rekentool van Actiz en BTN, hulpmiddel voor de berekening van de tarieven voor huishoudelijke hulp op grond van de AMvB, is ook bruikbaar voor gemeenten die de kostprijs van Huishoudelijke Hulp nog moeten vaststellen of hun berekening willen toetsen.

Nieuwe loonschaal HH

De sociale partners maakten in juli afspraken over de invoering van een nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulpen. Deze loonschaal wordt naar verwachting per 1 april 2018 ingevoerd. De VNG adviseert gemeenten om bij de inkoop van huishoudelijke hulp (HH) voor 2018 e.v. vooralsnog uit te gaan van de huidige loonschaal en in de inkoopcontracten een extra bepaling op te nemen. (Zie onderaan dit bericht voor een voorbeeldbepaling.)

Ook in lopende contracten voor HH kunnen gemeenten en aanbieders een dergelijke bepaling alsnog opnemen, op voorwaarde dat beide partijen het daarover eens zijn en dit niet in strijd is met de eisen die Aanbestedingswet stelt aan een wijziging van het contract.

Compensatie voor extra kosten

Gelet op bestuurlijke afspraken met de toenmalige staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vertrouwt de VNG erop dat het Rijk het benodigde extra budget beschikbaar stelt aan gemeenten, als de wijziging van de cao-afspraken per 1 april 2018 leidt tot een loonsverhoging die uitgaat boven de reguliere OVA-compensatie.

Meer informatie

Hieronder de rekentool met toelichting, de voorbeeldbepaling voor de inkoopcontracten HH.

Zie ook