Door de coronacrisis moest het VNG Jaarcongres in juni worden afgelast. Het bestuur heeft besloten de formele ALV te houden op vrijdag 25 september 2020 van 15.00 tot 17.00 uur. De ALV zal een digitale vorm krijgen.

In de uitgestelde ALV wordt de uitslag van de ledenraadpleging ter bekrachtiging voorgelegd en staan onder andere voorstellen rond de uitvoering van eerdere ALV-moties en een wijziging van de VNG-statuten op de agenda. Vanzelfsprekend zullen wij daarbij aandacht besteden aan de actuele ontwikkelingen rond corona, de financiële problemen waarmee veel gemeenten al langer kampen en onze inzet in de komende periode om de belangen van onze leden te behartigen.

Digitaal vergaderen

Nu is besloten de ledenvergadering digitaal te houden, verkennen wij de mogelijkheden om deze optimaal in te vullen. Helaas brengt digitaal vergaderen beperkingen met zich mee voor de woordvoering in de vergadering zelf. Uiteraard willen we de leden wel alle gelegenheid geven hun inbreng te leveren door dit goed vooraf te inventariseren.

Amendementen en moties

Het is nog belangrijker dan anders dat wij amendementen en moties zo vroeg mogelijk ontvangen en dat insprekers tijdig bekend zijn. De termijnen voor indiening van amendementen en moties blijven daarbij ongewijzigd:

  • Amendementen dienen (statutair) uiterlijk maandag 14 september te zijn ingediend
  • Ook voor moties vragen wij om deze termijn aan te houden in verband met de voorbereiding van het preadvies van het bestuur en van de standpuntbepaling door de leden

Eind augustus worden alle stukken voor de ALV verstuurd en wordt aanmelding mogelijk. 

Meer informatie