Vandaag stemde de Algemene Ledenvergadering van de VNG in met de kadernota Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) voor 2022 en de voorstellen voor het Fonds GGU. In 2018 startten de gemeenten met de GGU waarvoor jaarlijks een fonds bij de VNG beschikbaar wordt gesteld. 

Naast de bestaande GGU-activiteiten beschrijft de kadernota de initiatieven gericht op nieuwe wetgeving, nieuwe technologie en maatschappelijke ontwikkelingen die alle gemeenten raken zoals de gevolgen van COVID-19. De nieuwe voorstellen betreffen: 

 • Kwaliteit en rechtmatigheid zorg en jeugd

 • Publieke gezondheid 

 • Fysieke leefomgeving 

Het Fonds GGU groeit in 2022 van €44.380.000 tot €54.886.000, de bijdrage per inwoner wordt daarmee € 3,141 (excl. BTW). 

Jan van zanen tijdens VNG Jaarcongres 2021, bespreking agendapunt GGU

foto: HowCom

Kwaliteit en rechtmatigheid zorg en jeugd 

Om fouten en fraude door aanbieders bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet te voorkomen, moeten het toezicht en de handhaving worden verbeterd. We gaan daartoe vanuit de GGU onder meer: 

 • Ondersteuning bieden bij het aansluiten op en gebruik  maken van het Waarschuwingsregister. 

 • Samenwerken met het Informatieknooppunt zorgfraude (IKZ). 

 • Specialistische kennis en advies aanbieden om fouten en fraude te voorkomen. 

 • Sturingsinformatie aanbieden via de landelijke monitor sociaal domein. 

 • Afspraken maken met landelijke ketenpartners.

Publieke gezondheid  

Naast effectieve infectieziektebestrijding en crisisbeheersing is het zaak om de preventieve gezondheidsinfrastructuur lokaal te versterken. Om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren gaan we: 

 • De sturing op de publieke gezondheid versterken en sluitende werkafspraken maken met verzekeraars om de gezondheid van de samenleving te bevorderen. 

 • De huidige informatievoorziening van de publieke gezondheid verbeteren door in te zetten op een gezamenlijke gemeentelijke ICT-infrastructuur en standaarden voor gegevensdeling.

 • Datasets en kennis bundelen om de versnippering van gezondheidsstatistieken tegen te gaan.

Fysieke leefomgeving 

Om lokaal uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord bouwen we met nieuwe initiatieven voort op programma’s en diensten die de afgelopen jaren met behulp van subsidies succesvol zijn opgezet. Denk bijvoorbeeld aan:  

 • Samenwerking met corporaties en netbeheerders om het aanbod van data, uitvoerings- en sturingsinformatie af te stemmen op gemeentelijke behoeften.

 • Ondersteuning bij onderhandeling met marktpartijen over de aanleg van laadinfrastructuur en warmtenetten.

 • De inzet van specialistische kennis en expertise op het gebied van het inbedden van warmte in het energiesysteem, de Wet collectieve warmtevoorziening en de gemeentelijke opdrachtgeversrol in het VTH-stelsel.  

Hiertoe ontwikkelen we een aanpak gebaseerd op regionale en landelijke bijeenkomsten, verdiepende kennissessies, klankbordgroepen en informatieproducten zoals handreikingen, standaarden, uitvoeringskaders en infographics. 

Meer informatie