De Nederlandse overheden kunnen en zullen het beter moeten doen, als het gaat om de grote maatschappelijke opgaven van vandaag. Dat staat in het rapport van de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen (IFV).

De studiegroep beveelt de gezamenlijke overheden aan om veel gestructureerder te werk te gaan, door de inhoud van het werk beter te definiëren en beter samen te werken als één overheid. Het eindrapport wordt vandaag (10 september 2020) aangeboden aan de voorzitters van VNG, IPO en Unie van Waterschappen, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën.

Jan van Zanen, voorzitter VNG:

Het is goed om in een breed gezelschap van de gezamenlijke overheden inhoudelijk een paar onderwerpen bij de kop te pakken. Met naast aandacht voor gezamenlijke inhoudelijke ambities ook aandacht voor de interbestuurlijke en enorme financiële knelpunten. Dit rapport geeft aanbevelingen hoe we de interbestuurlijke samenwerking een stap verder kunnen brengen en de forse knelpunten waar we nu tegen aan lopen aan te pakken. We gaan samen met de collega’s en de departementen bekijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven.

Aanbevelingen uit 3 casussen

De studiegroep onderzocht 3 casussen: de woningbouw‑opgave, de ambulantisering van de ggz en de energie‑ en warmtetransitie. Hier zijn zowel specifieke als generieke aanbevelingen uit voortgekomen. Voor de woningbouwopgave beveelt de studiegroep aan om via een regionaal gestuurd proces meer vaart te maken met het bouwen van nieuwe woningen. Ook voor de energietransitie beveelt de studiegroep meer regie aan op de integraliteit van de klimaatopgaven. Voor de opvang van mensen met een geestelijke stoornis moet het maatschappelijk functioneren centraal komen te staan, en niet de afbouw van de GGZ.

De volledige aanbevelingen leest u in het rapport.

Meer informatie