De Vereniging Sport en Gemeenten en de VNG hebben met de ministeries van VWS en Financiën een akkoord bereikt over de btw-vrijstelling van sport in de Wet omzetbelasting. Gemeenten krijgen de mogelijkheid het btw-nadeel van gemeentelijke sportinstellingen te compenseren via de SPUK-aanvraag.

Aan gemeenten gelieerde sportbedrijven leiden nadeel door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting. Het akkoord gaat over de compensatie daarvan. Gemeenten krijgen ruimte om het nadeel van sportbedrijven te compenseren binnen de mogelijkheden van de Specifieke uitkering sport (SPUK). De termijn voor het indienen van de Specifieke uitkering sport (SPUK) wordt vanwege de gemaakte afspraken verschoven naar 31 mei 2019.

Achtergrond

Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling in de Wet op de omzetbelasting verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Dit leidt tot een structurele extra belastingopbrengst van € 241 miljoen voor de Rijksoverheid. Er is een Specifieke uitkering sport (SPUK) voor gemeenten en een subsidieregeling voor amateursportorganisaties (BOSA) om het btw nadeel te compenseren. 

Aftrek vervalt

Met de nieuwe regels zullen in beginsel ook alle (niet winst-beogende) gemeentelijke sportbedrijven en exploitanten van gemeentelijk sportvastgoed die zijn ondergebracht in een afzonderlijke rechtspersoon (BV, NV, stichting, gemeenschappelijke regeling) onder de sportvrijstelling vallen en dus geen recht op aftrek meer hebben. Deze sportbedrijven kunnen zelf echter geen beroep doen op de SPUK voor gemeenten. Zij kunnen wel een beroep doen op de BOSA maar exploitatie-uitgaven worden hieruit niet gesubsidieerd, in tegenstelling tot de SPUK voor gemeenten. 

Exploitatie-uitgaven

De exploitatie-uitgaven kunnen met name bij zwembaden en ijsbanen hoog oplopen. Dit raakt ook gemeenten omdat de exploitanten bij tekorten bij gemeenten zullen aankloppen. Dit probleem heeft tot veel commotie geleid bij sportbedrijven en gemeenten. De Vereniging Sport en Gemeenten en de VNG hebben de afgelopen maanden gepleit voor een oplossing voor dit probleem. Dit heeft geleid tot de volgende afspraak.

Afspraken

Minister Bruno Bruins van het ministerie van VWS heeft, ondersteund door het ministerie van Financiën, op 5 april ingestemd met het voorstel om een gemeente de mogelijkheid te geven het btw-nadeel van niet winst beogende sportbedrijven te compenseren via de SPUK-aanvraag van de gemeente.  

Dit zijn de hoofdpunten van de gemaakte afspraken:

  • De uiterste aanleverdatum voor aanvragen voor de SPUK-regeling wordt verschoven naar 31 mei
  • Een officiële aankondiging van dit besluit wordt voor zo spoedig mogelijk gepubliceerd in de Staatscourant
  • De gemeenten krijgen ruimte om het nadeel van niet winst beogende sportbedrijven te compenseren binnen de mogelijkheden van de SPUK;
  • VSG en VNG, gaan medio juni van 2019 met het Ministerie van VWS in gesprek over de SPUK; in dat gesprek kijken we naar de eerste ervaringen en voorstellen voor verbetering van SPUK 2020 en worden – alsdan - bij voorkeur in de zomer van 2019 gepubliceerd
  • De aan de afspraken gekoppelde Q&A-lijst (zie de bijlage) is vanaf heden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van VWS te vinden. U kunt daaraan ook uw vragen blijven mailen, die met de antwoorden zo nodig op deze website zullen worden gepubliceerd

Meer informatie