De VNG en de vakbonden hebben de afspraken over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij de gemeenten bekrachtigd. Dat betekent dat per 1 januari 2020 de CAR-UWO vervalt en de Cao Gemeenten gaat gelden.

In dit bericht staat een overzicht van de uitkomsten van de ledenraadpleging. De VNG geeft op 4 maart in een ledenbrief een uitgebreide reactie op de ledenraadpleging inclusief alle inhoudelijke reacties.

Wnra en Cao Gemeenten

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie (Wnra) in werking. Op dat moment gaan alle regels voor de arbeidsrelatie van (onder andere) gemeenteambtenaren over van de Ambtenarenwet naar het Burgerlijk Wetboek (BW). In de plaats van de op de Ambtenarenwet gebaseerde CAR-UWO komt een op het BW gebaseerde Cao Gemeenten. De VNG en de vakbonden hebben nu definitief de tekst voor de nieuwe Cao Gemeenten vastgesteld, zodat zeker is dat die op 1 januari 2020 gaat gelden.

De gemaakte afspraken

 • Per 1 januari 2020 vervallen de CAR-UWO en de daarop gebaseerde gemeentelijke rechtsposities. In de plaats daarvan komt de Cao Gemeenten.
 • De materiele rechten en plichten uit de CAR-UWO gaan één-op-één over naar de Cao Gemeenten. Uitzonderingen hierop zijn bepalingen die strijdig zijn met het BW of met het BW overlappen, en hoofdstuk 12 over het georganiseerd overleg.
 • In de plaats van het georganiseerd overleg, is er beperkt lokaal overleg over negen arbeidsvoorwaarden en over de personele gevolgen van reorganisaties. Voor andere onderwerpen is er geen overlegverplichting.
 • Voor de arbeidsrelatie zijn er geen bezwaar- en beroepsprocedures meer. Gemeentelijke werkgevers moeten een geschillenregeling hebben voor drie onderwerpen: functiewaardering, sociale plannen en van-werk-naar-werk trajecten.
 • De VNG en de vakbonden hebben de intentie uitgesproken om te voorkomen dat er een stapeling ontstaat van de huidige cao-afspraken voor boventalligen en ontslag bij disfunctioneren, en de vanaf 1 januari 2020 geldende wettelijke transitievergoeding.
 • De VNG en de vakbonden hebben de intentie uitgesproken om een werkgeversbijdrage aan de vakbonden mogelijk te maken.
 • In de periode 1 januari 2020 tot 1 januari 2024 is er een tijdelijke ontslagcommissie. Die toetst reorganisatieontslag in plaats van het UWV.

Uitslag ledenraadpleging

De VNG heeft een ledenraadpleging gehouden over de afspraken. 275 gemeenten hebben gereageerd. 199 gemeenten stemden in. Dat is 74 procent van de gewogen stemmen. 76 gemeenten stemden tegen. Dat is 24 procent van de gewogen stemmen. 57 aangesloten organisaties brachten een adviserende stem uit: 40 positieve adviserende stemmen en 17 negatieve adviserende stemmen.

Argumenten tegenstemmers

Gemeenten die tegenstemden, deden dat vanwege:

 • De afspraken over het lokaal overleg
 • De intentie om een werkgeversbijdrage mogelijk te maken
 • Afspraken die nog niet definitief zijn (transitievergoeding) of nog moeten worden uitgewerkt (geschillencommissie en ontslagcommissie).
 • Het ontbreken van een hoofdstuk disciplinaire straffen.

Ook onder de gemeenten die voor de afspraken hebben gestemd, zijn deze bezwaren geuit.

Verder

Een fors aantal gemeenten heeft kritiek op een aantal belangrijke onderdelen. Een meerderheid aanvaardt de afspraken, maar het aantal tegenstemmers is bij deze ledenraadpleging hoger dan gebruikelijk bij een cao. Er is kritiek onder zowel voor- als tegenstemmers.

In  onze ledenbrief op 4 maart geven we een uitgebreide reactie op de ledenraadpleging. Hierbij gaat de VNG in op alle inhoudelijke reacties. In de brief komt ook een overzicht van alle nog te nemen stappen naar de nieuwe cao.

Meer informatie