Tussen rijk, IPO en VNG is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2023 t/m 2025 rekening mogen houden met 75% van de bedragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Deze nieuwe werkwijze komt in de plaats van de ‘oude’ stelpost waarbij men met structureel € 300 miljoen rekening hield.

Welke bedragen mogen gemeenten meenemen?

Concreet betekenen de afspraken dat gemeenten de volgende bedragen mogen opnemen in hun meerjarenbegroting:

  

2022 

2023 

2024 

2025 

Zonder nadere afspraken 

€ 1.619 mln

300 mln (stelpost) 

300 mln (stelpost) 

300 mln (stelpost) 

Nieuwe afspraak stelpost 

€ 1.619 mln 

1.091 mln (stelpost) 

1.024 mln (stelpost) 

944 mln (stelpost) 

Waarom deze afspraken?

Op 2 juni 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen het rijk en de VNG over een Hervormingsagenda voor het Jeugdstelsel. Deze afspraken volgen op de arbitrage-uitspraak van de Commissie van Wijzen. Als onderdeel van de afspraken komt er voor het jaar 2022 een bedrag van € 1.319 miljoen extra beschikbaar, bovenop de eerder toegezegd € 300 miljoen. 

Omdat de structurele bekostiging vanaf 2023 is overgelaten aan een nieuw kabinet is vanuit de VNG aangedrongen dat gemeenten in hun meerjarenbegroting wel alvast rekening kunnen houden met de extra structurele middelen vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het kabinet. 

In gezamenlijkheid met het rijk en IPO zijn hier nu afspraken voor gemaakt. Daarmee is ook invulling gegeven aan de motie Krimpenerwaard die op de ALV van 16 juni is aangenomen en die opriep nadere afspraken te maken op dit punt.

Richtlijn voor begrotingsproces en provinciaal toezicht 

De stelpost zegt op geen enkele manier iets over de hoeveelheid middelen die gemeenten nodig hebben om taken goed te kunnen uitvoeren. Dat verklaart ook het uitgangspunt, om in het kader van behoedzaamheid, 75% van de bedragen te hanteren voor de omvang van de stelpost. De afspraken dienen enkel om het begrotingsproces van gemeenten voor 2022 e.v. te faciliteren.  De afspraken maken het tevens mogelijk voor de provinciaal toezichthouders om met de op te nemen stelposten op een eenduidige wijze om te gaan.

Partijen erkennen ook de noodzaak om op de korte termijn bezuinigingen te voorkomen bij gemeenten die zuiver voortvloeien uit de onbekendheid met het nog nader te bepalen toekomstige bekostigingsniveau van de jeugdzorg.

Arbitrage-uitspraak blijft basis voor structurele bekostiging

De VNG blijft er onverkort vanuit gaan dat het kabinet de uitspraak van de Commissie van Wijzen integraal overneemt. Dat is ook voorwaardelijk gemaakt door de VNG in de afspraken van 2 juni over de Hervormingsagenda. In de aanvullende afspraken die nu zijn gemaakt over de stelpost is daarom ook nog een keer expliciet vastgelegd dat de afspraken die hierover zijn gemaakt op 2 juli onverminderd van kracht blijven.

Ledenbrief volgt 

We zullen u op korte termijn via een ledenbrief nader informeren over de afspraken. Ook via de provinciaal toezichthouders zal uw gemeente nog informatie ontvangen over de nieuwe richtlijn. 

Meer informatie