Vorig jaar pleitte minister Van Engelshoven (OCW) ervoor dat de stagevergoeding voor studenten gelijk moet zijn, ongeacht hun opleidingsniveau. De Rijksoverheid en meerdere gemeenten volgden het advies op. De VNG adviseert om geen onderscheid te maken, maar is niet van plan om dit in de cao vast te leggen.

Advies College voor Arbeidszaken

We waren door meerdere leden gevraagd wat ons standpunt is over de hoogte van een stagevergoeding en of er ook een cao-afspraak komt. Het College voor Arbeidszaken adviseert gemeentelijke werkgevers om bij de vergoeding geen onderscheid te maken tussen mbo-, hbo-, en wo-studenten. De stagevergoeding is bedoeld als onkostenvergoeding. Er is geen reden om aan te nemen dat de onkosten van een stagiair vanuit een bepaalde opleiding hoger of lager zijn. Het CvA is van mening dat gemeentelijke werkgevers een bijzondere verantwoordelijkheid hebben in de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt en met name in het bieden van gelijke kansen en mogelijkheden voor studenten van alle opleidingsniveaus. 

Cao Gemeenten en Cao SGO

De VNG is niet van plan om in de cao vast te leggen of gemeenten een stagevergoeding moeten geven en hoe hoog die vergoeding moet zijn. De Cao Gemeenten en Cao SGO bepalen alleen dat stagiairs een onkostenvergoeding kunnen krijgen. De cao laat het dus aan gemeenten zelf over of zij een onkostenvergoeding geven en hoe hoog deze is.

Maatwerk

De ongelijkheid in stagevergoedingen doet geen recht aan de herwaardering van het maatschappelijke en economische belang van (met name) deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs. Elke gemeente kan zijn eigen stagevergoeding vaststellen, en moet daarbij ruimte hebben om de behoeften en belangen van de gemeente zelf, het opleidingsinstituut en de stagiair op elkaar af te stemmen. Zo komt het ook voor dat werkgevers onderscheid maken op basis van of iemand een middelbare opleiding of vervolgopleiding volgt, het leerjaar van de leerling/student of de intensiteit van de benodigde begeleiding. De cao biedt ruimte voor dat maatwerk, en dat moet ook zo blijven.

Aanbod stages

Het College voor Arbeidszaken roept gemeentelijke werkgevers op om zoveel mogelijk het stagebeleid te continueren. Dus om zo veel mogelijk lopende stagetrajecten af te maken en, zeker na de zomer, nieuwe stagetrajecten te beginnen. Ondanks de beperkingen kan het tijdig doorlopen van een stage een onmisbare schakel zijn in de opleiding en ontwikkeling van studenten.

Meer informatie