Het kabinet verzoekt de voorzitters van de veiligheidsregio’s om (nood)opvang te bieden aan kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten organiseren deze noodopvang, ondersteund door de VNG. 

Gemeenten kunnen opvanglocaties sluiten wanneer zij zich niet aan de crisismaatregel houden. 

Algemeen

  • Deze opvang is een vorm van opvang voor kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep.
  • Dit is opvang zonder extra kosten voor ouders.
  • Uitgangspunt is om het zo eenvoudig mogelijk en verantwoord te regelen, in het belang van het kind en zoveel mogelijk op bestaande (opvang)locaties. Gemeenten worden op dit punt gevraagd een coördinerende en ondersteunende rol te vervullen en dit in goede banen te leiden.
  • Aan gemeenten wordt een meer actieve rol wordt gevraagd bij het realiseren van voldoende 24-uurs opvangplekken en bij het toeleiden van kinderen van ouders (in cruciale beroepsgroepen) die nu geen gebruik maken van kinderopvang naar locaties voor noodopvang.
  • Uitgangspunt is dat de noodopvang op kortst mogelijke termijn geregeld wordt, zodat ouders in cruciale beroepen inzetbaar blijven. 

Adviezen VNG aan gemeenten 

Werk waar mogelijk samen met andere gemeenten

Kijk welke bestaande samenwerkingsverbanden - ook tussen scholen en kinderopvangorganisaties - er al zijn en maak daar gebruik van. Kijk ook waar al goede initiatieven en/of voorbeelden zijn, deel deze met andere gemeenten (bijvoorbeeld via het VNG-forum voor kinderopvang) en maak waar mogelijk gebruik van deze goede voorbeelden.

Maak gebruik van bestaande opvanglocaties en beroepskrachten

Dit geldt voor alle kinderen van 0-12 jaar en in het bijzonder voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Voor 0-4 jaar geldt dat een fysiek en emotioneel veilige omgeving extra belangrijk is. Denk dan onder meer aan vertrouwde en passend ingerichte ruimtes (binnen en buiten) en vertrouwde gezichten.

Bij het realiseren van voldoende noodopvang worden gemeenten geadviseerd om een coördinerende en ondersteunde rol te spelen en zo de realisatie van voldoende locaties voor noodopvang in goede banen de leiden.

Zorg voor voldoende 24-uurs plekken

Doel is om ouders in cruciale beroepsgroepen te faciliteren om hun werk te kunnen doen. Hiervoor is het van belang dat er voldoende 24-uurs opvangplekken beschikbaar zijn. Dit vraagt om een actieve rol van gemeenten. Het realiseren van deze opvangplekken kan door gebruik te maken van één of meerdere locaties/organisaties waar al 24-uurs opvang wordt aangeboden. Dit kan binnen of buiten de eigen gemeente zijn en waar mogelijk in de buurt van locaties waar deze vraag het grootst is (bijvoorbeeld nabij zorginstellingen). Vanzelfsprekend geldt hiervoor ook dat er specifieke faciliteiten nodig zijn (bedden, eten/keuken, aparte ruimtes, vervoer van en naar deze locaties, etc) en dat er zoveel als mogelijk gewerkt wordt met vertrouwde beroepskrachten. Om de kwaliteit van de noodopvang op deze locaties te waarborgen wordt aanbevolen bij de keuze voor locaties voor 24-uurs opvang de lokale GGD te betrekken. 

Zet gekwalificeerde pedagogisch medewerkers in

In deze opvang is kwaliteit (het belang van het kind) het uitgangspunt. Denk dan aan het bieden van (fysiek en emotioneel) veilige en gezonde opvang. Inzet van gekwalificeerd en ervaren personeel draagt hieraan bij. Het voordeel hiervan is dat deze mensen beschikken over een geldige VOG voor deze werkzaamheden. Kinderen van 0-4 jaar hebben extra baat bij opvang door eigen pedagogisch medewerkers.

Voor kinderen van 4-12 jaar wordt er ook gewerkt met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Met het oog op pedagogische-didactische ondersteuning voor deze kinderen is het wenselijk dat hiernaast onderwijsassistenten worden ingezet.

Houd er bij realiseren van voldoende noodopvang rekening mee dat deze opvang veilig en verantwoord is

In een crisissituatie als deze en met het organiseren van deze opvang kan het voorkomen dat de geldende kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang in het geding komen. Een veilige en gezonde omgeving en het bieden van emotionele veiligheid dient te allen tijde, ook in een crisissituatie, gewaarborgd te worden.

Betrek bij het realiseren van voldoende noodopvang de adviezen van GGD GHOR en de lokale GGD met betrekking tot kwaliteit. De borging van de kwaliteit is dan geregeld.

Houd bij het realiseren van voldoende noodopvang rekening met het streven om onderwijs op afstand te bieden

Om schoolgaande kinderen ook in deze tijd te kunnen voorzien in onderwijs, is het voor kinderen op opvanglocaties die noodopvang aanbieden, van belang dat zij in staat worden gesteld om onderwijs op afstand te ontvangen.

Houd er daarom bij het realiseren van voldoende noodopvang rekening mee dat dit op deze locaties gerealiseerd kan worden. Denk dan aan geschikte ruimtes en faciliteiten (o.a. internet en devices). Hiervoor kan bijv. gebruik gemaakt worden van schoollocaties met opvangfaciliteiten (BSO) nabij.

Vanuit onderwijs zullen docenten zoveel mogelijk bezig zijn met het organiseren en geven van het onderwijs op afstand aan alle kinderen. Dus ook aan kinderen uit hun klas die in de noodopvang zitten. Het is wenselijk om hierbij, in overleg met de schoolbesturen, onderwijsassistenten in te zetten op noodopvanglocaties om te ondersteunen bij het onderwijs op afstand. Op die manier kan worden voorzien in pedagogische-didactische ondersteuning voor deze kinderen.