Onlangs verscheen het definitieve advies van de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen (voorzitter Wouter Bos). De VNG stuurde in mei op verzoek van de commissie een reactie op de begin dit jaar gepubliceerde versie 1.0.

We hebben het advies positief ontvangen. Uit de gesprekken met bestuurders en medewerkers van gemeenten blijkt waardering en steun voor het advies en het werk dat is verricht.

Draagvlak voor uitgangspunten en aanbevelingen

De uitgangspunten zoals de commissie die hanteert: zelfregie, nieuwe woonvormen, vereenvoudiging van het zorgstelsel en betere samenwerking worden breed gedragen. Er is draagvlak voor veel aanbevelingen in het advies. De commissie adresseert op niet mis te verstane wijze de urgentie voor veel partijen om een been bij te trekken. De aanbevelingen zijn gericht en concreet.

Geen spijt

We waarderen het ‘no regret’ advies: neem geen beslissingen waar spijt van komt, breek geen voorzieningen af voordat we iets anders hebben opgebouwd. In grote lijnen is er dus instemming met de gegeven aanbevelingen. Dat neemt niet weg dat gemeenten op onderdelen nog discussiepunten zien of kanttekeningen hebben.

Meer informatie