Acute zorg moet als een breed samenlevingsvraagstuk worden benaderd. Om in de toekomst de acute zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn veranderingen in het zorglandschap nodig. Acute zorg is te belangrijk om alleen aan zorgaanbieders over te laten.

Dat schrijft de VNG de Tweede Kamer naar aanleiding van een debat met minister Van Ark over onder meer het medisch zorglandschap en acute zorg.

Relatie tussen medische zorg en sociaal domein

We wijzen in onze brief (zie onderaan dit bericht) op het verband tussen het sociaal domein en medische (ook acute) zorg. Het sociaal domein is cruciaal bij de preventie van acute zorg en het ondersteunen daarvan, bijvoorbeeld in de ouderenzorg, GGZ of jeugdhulp. Een structurele investering in preventie is daarom hoogstnoodzakelijk.

Meer invloed op besluitvorming rond acute zorg

Partijen die toegankelijkheid belangrijk vinden, worden te laat en te weinig betrokken bij besluitvorming rond acute zorg. We zijn er daarom voor het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) uit te breiden met vertegenwoordigers van burgers en patiënten én te laten voorzitten door een publieke bestuurder: een ‘commissaris acute zorg’ met mandaat die kan escaleren naar het kabinet.

Ruimte voor experiment en domeinoverstijgende investeringen

Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren moeten de ruimte krijgen om te experimenteren en domeinoverstijgend te investeren in o.a. preventie, nieuwe woon-zorg concepten, tijdelijk verblijf, herstel, zelfregie voor GGZ-cliënten. Daarnaast zouden er betaaltitels moeten komen die het mogelijk maken dat professionals met elkaar kunnen overleggen, zodat snel en adequaat de juiste hulp kan worden geboden: zo licht als het kan en zo zwaar als het moet.

Bevorder de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars

Het Rijk kan de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars bevorderen door:

  • vaart te maken met regelgeving voor effectieve digitale gegevensuitwisseling
  • wetten meer in lijn met elkaar te brengen
  • eigen bijdragen-systematieken beter op elkaar af stemmen

Meer informatie