Nog veel mensen blijven te lang in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen, terwijl ze toe zijn aan zelfstandig wonen. Mensen uit de opvang of beschermd wonen beter laten doorstromen naar een eigen woning, inclusief goede begeleiding: dat was het doel van het actieprogramma Weer Thuis!

Anderhalf jaar geleden gingen in acht regio's woningcorporaties, gemeenten en opvanginstellingen aan de slag. De resultaten, vanmiddag gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst in Ede, blijken positief.

Afspraken

In bijna alle regio’s werden afspraken gemaakt over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de benodigde begeleiding. Er kwamen ook afspraken tot stand over het oplossen van knelpunten, zoals overlast, oude (huur)schulden en het voorkomen van nieuwe schulden.

Voorbeelden

In alle regio’s bleek dat ‘elkaar begrijpen’ een voorwaarde is om effectief te kunnen samenwerken. Een greep uit de resultaten:

  • In Rivierenland werken de gemeenten Culemborg en Neder-Betuwe samen met corporaties en zorgorganisaties om ervaring op te doen met de doelgroep van beschermd wonen. Er is ook veel aandacht voor een goede instroom en integratie in de wijk.
  • In de regio Limburg zoeken zorgaanbieders al vroeg contact met de corporatie en de gemeente over cliënten die gaan uitstromen. Ze begeleiden hen bij de integratie in de wijk en bij de financiën.
  • In de gemeente Haarlem zetten zorgaanbieders en corporaties in op woonbegeleiding en een zachte landing in de wijk.

Vervolg

Weer Thuis! wordt nu onderdeel van de 'Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang' van het kabinet-Rutte III. Het komende jaar is het de bedoeling 10 nieuwe regio’s te ondersteunen bij het maken van goede afspraken over het op gang brengen van de doorstroom naar een zelfstandige woning met de juiste begeleiding. Geïnteresseerde gemeenten kunnen contact opnemen via stefanie.noorlandt@vng.nl

We zijn met het actieprogramma Weer Thuis! een nieuwe beweging gestart. Maar we hebben nog veel te doen, want we zijn er zeker nog niet.

Weer Thuis! is een initiatief van Aedes, de VNG, het Leger des Heils en de Federatie Opvang (mede namens RIBW Alliantie en GGZ Nederland).

Meer informatie

Lees over de resultaten en alle opgedane ervaringen en ook tips:

Zie ook het artikel van Aedes: