Hoe kunnen organisaties, overheden en ondernemers effectiever omgaan met de verplichtingen rond aanbestedingen? Daarover gaat de actieagenda Beter Aanbesteden, die is onlangs twee maal besproken in de Tweede Kamer.

Aanbestedende diensten en inschrijvende partijen hebben samen 31 aanbevelingen gedaan en 23 actiepunten opgesteld om succesvoller aan te besteden. Bijvoorbeeld het instellen van een evaluatieformulier om inschrijvers de gelegenheid te bieden de aanbesteding te beoordelen. Of het verspreid door het land organiseren van marktdagen om de dialoog tussen de aanbestedende diensten en de marktpartijen te faciliteren.

Rondetafelgesprek

De vaste Kamercommissie Economische Zaken hield op 16 mei een rondetafelgesprek over de agenda om meer inzicht te krijgen in het proces van aanbesteden en de mogelijke verbeteringen. Zowel opdrachtgevers als inschrijvers kwamen aan het woord. Zij stelden dat een groter bewustzijn van belang is. De inkoopfunctie moet goed worden ingebed in de organisatie van de dienst die aanbesteedt. Daarnaast ging het gesprek over het primaire doel van aanbesteden en de waarde die aan nevendoelstellingen zoals duurzaamheid en social return moet en kan worden gehecht. De wijze waarop deze aspecten worden uitgevraagd in de aanbesteding speelt daarbij een belangrijke rol.

Algemeen overleg

In vervolg daarop vond op 24 mei een Algemeen Overleg plaats. Op de agenda stond opnieuw de actieagenda Beter Aanbesteden, de voortgang van het traject Beter Aanbesteden en de vijfde periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts. De koepelorganisaties VNG, IPO en UvW hebben gezamenlijk hun visie op Beter Aanbesteden ingebracht.

Clusteren

Tijdens het debat verwees staatssecretaris Mona Keijzer naar de kamerbrief waarin ze aankondigt dat er voor de zomer een handreiking tenderkostenvergoeding naar de Kamer gaat. Daarnaast vermeldt zij in die brief dat een werkgroep bezig is om de problematiek rond het samenvoegen van opdrachten in kaart te brengen. De staatssecretaris verwacht het advies omtrent clusteren voor de zomer.

Rapportage commissie van aanbestedingsexperts

Uit de rapportage van de commissie over de periode van maart 2017 tot maart 2018 blijkt dat er in totaal 59 klachten door ondernemers zijn ingediend. Door aanbestedende diensten zijn, net als in de jaren daarvoor, geen klachten ingediend. De onderwerpen waarover geklaagd werd liepen uiteen, maar gingen voor het grootste gedeelte over de geschiktheidseisen en selectiecriteria en de gunningscriteria en beoordelingssystematiek. Tijdens het Algemeen Overleg kwam de rechtsbescherming van ondernemers ter sprake. Dit aspect zal worden meegenomen bij  de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts in 2019.

Meer informatie