Met het vaststellen van de startnota van het kabinet-Rutte III zijn de accressen voor de algemene uitkering uit het Gemeentefonds geactualiseerd. Met ingang van 2018 wordt de normeringsystematiek waarmee de algemene uitkering groeit aangepast.

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voortaan gekoppeld aan de totale netto uitgaven onder het uitgavenplafond van het Rijk. Wel zijn de overdrachten van het Rijk aan gemeenten en provincies als correctieposten uitgezonderd.

Integratie-uitkeringen

Het is de bedoeling dat met ingang van 2019 de integratie-uitkering Wmo-oud en de integratie-uitkering Sociaal domein worden overgeheveld naar de algemene uitkering. Vanaf 2020 lopen dan ook deze middelen mee in de accressystematiek. Tot die tijd wordt hieraan nog apart een vergoeding voor loon en prijsbijstelling en voor volumegroei toegekend.

Uitgezonderde budgetten

Uit de bijlagen bij de Startnota blijkt dat van de overheveling naar de algemene uitkering zijn uitgezonderd de budgetten voor:

  • Beschermd wonen
  • WSW-oud
  • Re-integratie Wajong nieuw
  • Beschut werk nieuw     

Overzicht van accressen

In totaal volgt uit de brede koppeling als normeringssystematiek voor de komende jaren deze reeks aan accressen:

Jaar

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Accrespercentage  

1,14%

6,75%

6,09%

4,43%

3,50%

4,23%

Accres  

190

1.124

1.063

1.139

937

1.170

Accres cumulatief

190

1.314

2.377

3.515

4.452

5.622

 

 

 

 

 

 

 

Tranche 2017

190

190

190

190

190

190

Tranche 2018

 

1.124

1.124

1.124

1.124

1.124

Tranche 2019

 

 

1.063

1.063

1.063

1.063

Tranche 2020

 

 

 

1.139

1.139

1.139

Tranche 2021

 

 

 

 

937

937

Tranche 2022

 

 

 

 

 

1.170


Meer informatie