ln het gesprek met informateur Zalm op 14 september heeft de VNG ervoor gepleit om op korte termijn een oplossing te zoeken voor een aantal vraagstukken in het sociaal domein. In een afzonderlijke brief gaan wij hier nader op in.

Wanneer we erin slagen voor deze vraagstukken een oplossing te vinden, kan de  beoogde samenwerking in de komende periode op een goede manier van start gaan.

De vraagstukken gaan over de volgende onderwerpen.

BUIG

Gemeenten willen stabiele, voorspelbare en toereikende financiën voor de bijstand. Hiervoor is een reparatie nodig van het tekort op het macrobudget én een verdeelmodel dat beter aansluit bij de werkelijke opgave die gemeenten hebben.

Transformatiefonds sociaal domein

Het is de wens van zowel VNG als VWS om te komen tot een Transformatiefonds Sociaal Domein. Dit fonds  is bedoeld als een impuls voor de transformatie sociaal domein in gemeenten, zodat stap voor stap de overgang naar een nieuwe manier van werken kan worden gemaakt: dichtbij bij mensen en geïntegreerd.

AMvB 'Reële Prijs'

De sociale partners hebben afspraken gemaakt over de beloning van huishoudelijke hulpen. Dat, in combinatie met de regelgeving vervat in de AMvB 'Reële Prijs', heeft grote budgettaire gevolgen voor gemeenten. ln een bestuurlijk overleg met de staatssecretaris van VWS is geconcludeerd dat het huidige kabinet hiervoor geen oplossing kan bieden; het is een zaak voor het nieuwe kabinet.

Indexatie Sociaal Domein

Gemeenten ontvangen voor hun taken in het kader van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo een integratie-uitkering. De hoogte van die uitkering is gekoppeld aan de volumegroei, d.w.z. het aantal mensen dat van de zorg gebruikt. Wegens gebrek aan gegevens is de taxatie van de volumegroei in de jeugdzorg door het CPB op nul gesteld. De VNG heeft hier niet mee ingestemd omdat we stellen dat hiermee de groei jeugd onvoldoende wordt gecompenseerd.

Onderwijsachterstanden

Staatssecretaris Dekker houdt vast aan een bezuiniging op het budget voor bestrijding van onderwijsachterstanden. De VNG zet zich in voor een verdeling die zo goed mogelijk recht doet aan waar de problematiek zich voordoet en voor een voldoende budget.

Meer informatie