In 2011 hebben de VNG, het Rijk, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven een Bestuursakkoord Water afgesloten om de doelmatigheid van het waterbeheer te vergroten. Op 31 oktober zijn aanvullende afspraken bij dit akkoord ondertekend met als doel om de samenwerking een nieuwe impuls te geven.

Bestuursakkoord Water 2011

In het BAW 2011 is afgesproken om de doelmatigheid van het waterbeheer te vergroten. Dat betekent: minder bestuurlijke drukte, heldere verantwoordelijkheden en slim en kostenefficiënt samenwerken. Deze afspraken lopen tot 2021 en blijven van toepassing.

Vervolg

Er is grote tevredenheid over de werking van het bestuursakkoord. Tot nu toe leverde de samenwerking al een heldere formulering van verantwoordelijkheden en kostenbesparingen op. De partijen willen de samenwerking met aanvullende afspraken een nieuwe impuls geven.

Aanvullende afspraken

Op 31 oktober zijn aanvullende afspraken ondertekend door de VNG, Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (VEWIN), Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk. Waar gaan de nieuwe afspraken over?

De nieuwe afspraken zijn gebouwd op vier pijlers: 

1. De kansen van de informatiesamenleving

Digitalisering en technologische ontwikkelingen zijn een belangrijke bron van groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid. In de informatiesamenleving ontstaan nieuwe kansen, ook voor de watersector. Sturen met data en technologieën maakt het makkelijker om meer samen te werken en integraal te werken. Een goed voorbeeld hiervan is het gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW) van Stichting RIONED.

2. De risico’s van digitale dreigingen

Cybercrime, cyberspionage en cybersabotage kunnen systemen en processen verstoren, met gevolgen voor de volksgezondheid, veiligheid en economie. Deze digitale bedreigingen vragen van de waterpartners om een gezamenlijke aanpak en inspanning.

Het accent ligt in de komende periode vooral op het verminderen van de risico’s op het gebied van personele kwetsbaarheid. 

3. Regionaal waterbeheer

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken in heel Nederland – verspreid over 49 regio’s – succesvol samen aan het regionale waterbeheer. Nu gaan we volgende stappen zetten om het waterbeheer verder te professionaliseren en om de personele kwetsbaarheid van onze organisaties te verminderen.

4. Implementatie van de Omgevingswet in de waterketen

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De consequenties van de Omgevingswet voor het stedelijk waterbeheer en de drinkwatersector zijn groot. Gezamenlijk willen we zorgen voor een goede implementatie van de wet en de regionale afstemming.

Meer informatie