Op 14 december was er een Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) waarin aanvullende afspraken zijn gemaakt over coronacompensatie.

Afvalinzameling

In verband met de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. In het BOFv is afgesproken deze kosten ad € 32 miljoen voor 2020 te vergoeden.

Zwembaden en ijsbanen

In de afgelopen periode is de schade bij de exploitaties van zwembaden en ijsbanen nader onderzocht. Op basis van dit onderzoek stelt het kabinet voor de exploitanten van zwembaden en ijsbanen via een specifieke uitkering aan gemeenten € 100 miljoen beschikbaar. Deze regeling wordt in nauw overleg met de sector nader uitgewerkt.

Verkiezingen

Om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de herindelingsverkiezingen in november 2020 en de Tweede Kamerverkiezing in 2021 als gevolg van de coronamaatregelen heeft het kabinet eerder € 30 miljoen ter beschikking gesteld. De maatregelen die aanvullend noodzakelijk zijn voor de Tweede Kamerverkiezing op basis van het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet verkiezing covid-19 brengen ook kosten voor gemeenten mee. In het BOFv is afgesproken dat er een aanvullende compensatie van € 26,9 miljoen komt, waarvan € 22 miljoen wordt uitgekeerd als compensatie voor gemeenten via het gemeentefonds. Deze compensatie is bedoeld voor gemeenten voor onder meer de extra organisatie, het inrichten van stemlokalen en instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen, het drukken, opslaan en beveiligen van stembescheiden, de portokosten van briefstembescheiden, het instellen van afgiftepunten en van briefstembureaus. Het resterende bedrag van € 4,9 miljoen is bestemd voor activiteiten voor communicatie/voorlichting, ondersteuning en evaluatie.

Infographic met compleet overzicht

Wij hebben het ministerie van BZK gevraagd om voor de nieuwe compensatieafspraken een overzicht te maken van de bedragen per onderwerp en per gemeente.

Meer informatie