Elke gemeente is vanaf 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de verstrekking van beschermd wonen (BW) aan de inwoners. Deze doordecentralisatie heeft ook gevolgen voor de wijze waarop gemeenten cliëntgegevens voor de eigen bijdrage BW aanleveren bij het CAK.

De nieuwe vorm van aanleveren gaat voor de centrumgemeenten in op 1 april 2022 (met de release iWmo3.1). Tussen 1 april en 1 juli is dan de initiële aanlevering van de gegevens van de dan bestaande BW-cliënten aan het CAK. Vanaf dat moment gaan alle centrumgemeenten de iEb-/iWmo-berichtenstandaard gebruiken. Bij de invoering van het objectief verdeelmodel en de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel BW per 1 januari 2023 moeten alle gemeenten de cliëntgegevens gaan aanleveren via de iEb/iWmo berichtenstandaard (dezelfde werkwijze als met het berichtenverkeer in verband met het Wmo-abonnementstarief).

Kort samengevat

Voor de centrumgemeenten betekent dit dus, kort samengevat:

  1. Er is per april 2022 nog maar 1 manier en 1 route  om aan te leveren bij het CAK: met de iEb/iWmo berichtenstandaard via het GGK.
  2. Tussen 1 april en 1 juli 2022 vindt de initiële aanlevering plaats aan het CAK van de dan bestaande clienten BW; vanuit de centrumgemeenten + de betrokken regiogemeenten in Groningen en Wageningen. (De betreffende regiogemeenten weten vanzelf wie het zijn en krijgen dit bericht via het CAK.)
  3. De zorgaanbieders kunnen per 01-01-22 geen gegevens meer aanleveren bij het CAK. Er is per 2022 voor de eigen bijdrage dus alleen nog berichtverkeer mogelijk tussen gemeenten en het CAK. Deze nieuwe werkwijze betekent ook dat in de 11 centrumgemeenten waar nu nog de zorgaanbieder aanlevert bij het CAK per 1-1-22 de gemeenten dit zelf moeten gaan doen. Deze 11 gemeenten worden hierover binnenkort door de VNG benaderd.
  4. Alle centrumgemeenten moeten zich op deze nieuwe wijze van aanleveren voorbereiden.

Per 1 januari 2023 geldt deze werkwijze dus voor alle regiogemeenten.

Meer voordelen nieuwe werkwijze

De aanpassing van de werkwijze is ook afgezien van de doordecentralisatie en de invoering van het woonplaatsbeginsel zinvol. Het betekent in het totale proces (aanbieders / centrumgemeenten / CAK) lagere administratieve lasten en minder kans op fouten voor de cliënten.

Oproep aan gemeenten

Het ministerie van VWS, de VNG, het CAK en het Ketenbureau iSociaal Domein zijn nu aan de slag met de voorbereidingen voor het invoeren van het iWmo-berichtenverkeer voor de inning van de eigen bijdrage BW. Onze oproep aan gemeenten is: start tijdig met de voorbereiding!

Meer informatie

Lees meer over de achtergronden van deze aanpassing van de werkwijze, het waarom en de betekenis ervan voor centrumgemeenten en (straks) alle gemeenten:

De VNG heeft deze informatie onlangs per memo verzonden aan contactpersonen van de regio- en centrumgemeenten.