Dat we zorgfraude moeten bestrijden staat buiten kijf. Maar hoe krijgen we alle betrokkenen structureel op één lijn als de fraude raakt aan ondermijning? En hoe brengen we bestuurders in stelling om die handschoen op te pakken?

Maarten Hoelscher

Maarten Hoelscher is wethouder Sociaal Domein bij de gemeente Huizen. Hij was een van de panelleden tijdens het webinar ‘Samenwerken tegen zorgfraude’ dat op 26 mei jl. plaatsvond. Op initiatief van VNG Naleving en RIEC Midden-Nederland (MN) kwamen bestuurders en ambtenaren hier digitaal samen om ideeën uit te wisselen over de gezamenlijke strijd tegen zorgfraude en de ondermijning die hieruit voortkomt. Adviseurs Ila Luijten (VNG Naleving) en Wendy van der Krift (RIEC MN) spraken hem begin augustus om deze ideeën verder vorm te geven.

Bestuurlijke agenda

Een concrete vervolgstap is een sessie voor bestuurders en ambtenaren van gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. ‘We werken al heel nauw samen bij de inkoop van zorg’, zegt Hoelscher. ‘Met de 7 gemeenten uit de regio, RIEC MN en VNG Naleving organiseren we op korte termijn deze bijeenkomst. Het is belangrijk dat de verschillende domeinen – met name openbare orde en veiligheid en het sociaal domein – elkaar op alle niveaus blijvend vinden in de strijd tegen zorgfraude. Zo’n bijeenkomst is daarin een mooie stap. Uiteindelijk willen we de samenwerking met alle betrokken partijen vormgeven. Ook met de zorgaanbieders in de regio. Het gros is natuurlijk gewoon bonafide, gedreven en voorzien van de juiste scholing of goed geschoold personeel. Die zien ook met lede ogen aan dat mensen waarbij zorg hooguit op het tweede plan staat zomaar een zorgorganisatie kunnen beginnen.'

Heldere structuren

Naast het op de agenda krijgen van zorgfraude bij bestuurders en gemeenteraden, ziet Hoelscher nog een uitdaging voor de komende tijd. ‘Samenwerking is noodzakelijk om zorgfraude effectief aan te pakken. Er zijn dan ook heel wat gremia die de aanpak van zorgfraude op de agenda hebben staan. Ik pleit ervoor om de structuren voor samenwerking heel simpel en compact te maken. Dat komt de duidelijkheid, de kosten en het resultaat ten goede en maakt bovendien dat we veel minder hoeven te overleggen. Ook pleit ik voor een duidelijk platform waar we terechtkunnen voor bijvoorbeeld best practices. Denk aan een goed voorbeeld van een gemeente die preventie van fraude al meeneemt bij de aanbesteding van maatwerkvoorzieningen. Want aan de ene kant moeten we zorgen dat we weten hoe we gezamenlijk, effectief bestaande fraude kunnen bestrijden, aan de andere kant is voorkomen nog altijd beter dan genezen.’


VNG Naleving en het RIEC slaan de handen ineen om de cirkel van de aanpak van zorgfraude sluitend te krijgen en het zorg- en veiligheidsdomein één vuist te laten maken. VNG Naleving richt zich heel sterk op het ondersteunen van gemeenten bij het vormgeven van preventieve maatregelen en het inrichten van de organisatie om fraude actief tegen te gaan. Denk bij dit laatste onder meer aan de handreiking ‘Handelingsperspectieven en samenwerking met IKZ-partners bij vermoedens van zorgfraude’. Die geeft concrete bouwstenen om een sluitende aanpak van zorgfraude vorm te geven. Ook vindt u op vng.nl/naleving verschillende best practices die uw gemeente een stap verder kunnen helpen.