De financiële verantwoording in het sociaal domein ziet er door de coronamaatregelen zoals de continuïteitsbijdrage- en de meerkostenregeling anders uit dan in voorgaande jaren. VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA en het Ketenbureau i-Sociaal Domein hebben gezamenlijk een aanpak opgesteld voor de financiële afwikkeling van de coronacompensatie 2020.

Deze aanpak is maandag 9 november vastgesteld door de Stuurgroep i-Sociaal Domein. Er is sprake van één verantwoording op basis van een ‘3-sporen beleid’. Uitgangspunt bij deze aanpak is de balans tussen behoeften van zorgfinanciers (gemeenten) aan informatie en de mogelijkheden van zorgaanbieders om daaraan te voldoen. Daarmee wordt de verantwoording over het coronajaar 2020 uitvoerbaar gehouden en worden onnodige administratieve lasten voorkomen.

Uitzonderlijke situatie

Door corona is voor veel zorgaanbieders een uitzonderlijke situatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg en ondersteuning te continueren waarbij de negatieve financiële gevolgen zo veel mogelijk zijn gecompenseerd door de zorgfinanciers. Het Rijk en de VNG hebben landelijk afspraken gemaakt over de betaling van zorg die aan cliënten is geleverd, de (door)betaling van zorg die niet is geleverd en de betaling van meerkosten die zorgaanbieders moeten maken om te voldoen aan de landelijke coronarichtlijnen. Deze afspraken hebben invloed op de verantwoording over 2020.

Eén verantwoording op basis van 3-sporen-aanpak

Rekening houdend met deze bijzondere situatie, de onderscheiden verantwoordelijkheden en de nadrukkelijke wens onnodige administratieve lasten te voorkomen, is een aanpak ontwikkeld die uitgaat van één verantwoording die bestaat uit 3 met elkaar samenhangende sporen:

  • Spoor 1: verantwoording door de zorgaanbieder over de geleverde zorg (regulier of in aangepaste vorm) met behulp van de formats productieverantwoording en het landelijk accountantsprotocol
  • Spoor 2: overeenstemming over de niet-geleverde zorg (continuïteitsbijdrage) en meerkosten, ondersteund door de eerder dit jaar gepubliceerde formats voor Omzetgarantie en Meerkosten
  • Spoor 3: toelichting door de zorgaanbieder op de ontvangen coronacompensatie en meerkosten, in een bijlage bij de jaarrekening

Ali Rabarison, lid van de Stuurgroep i-Sociaal Domein en Directeur beleid inclusieve samenleving bij de VNG, licht toe:

Als we allemaal, gemeenten en zorgaanbieders, de aanpak en formats gebruiken, houden we de administratieve lasten voor alle partijen zo laag mogelijk.

Daarnaast adviseert Rabarison om uiterlijk eind maart overeenstemming te krijgen over de omzetgarantie en meerkosten zodat daarna ook de jaarrekening tijdig kan worden afgerond.

Meer informatie en documentatie over de verantwoording 2020

De verantwoording 2020 is beschreven in een aantal documenten en wordt ondersteund met formats. Op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein (map ‘Bestanden’) zijn de volgende documenten en formats te vinden.

  • Notitie verantwoording 2020
  • Het landelijk accountantsprotocol 2020
  • De formats productieverantwoording jeugd en Wmo 2020
  • Bijlage Coronacompensatie 2020
  • Format berekening omzetgarantie Wmo en Jeugdwet
  • Format meerkosten

Webinar 18 november

Op woensdag 18 november vindt om 14.00 een webinar plaats over de verantwoording 2020. Hierin wordt dieper ingegaan op de totstandkoming van de 3-sporen-aanpak, de keuzes die gemaakt zijn door betrokken partijen en de toepassing van de aanpak en de formats.