Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving en met vertrouwen gebruik maken van digitale dienstverlening. Daarnaast moet de overheid de digitale dienstverlening beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van de gebruikers.

De staatssecretaris van BZK stuurde hierover een brief aan de Tweede Kamer. Voor de uitvoering van het beleid wordt de komende 3 jaar ca €17 miljoen en daarna circa €5,4 miljoen jaarlijks structureel ingezet. 

Doelen en maatregelen

Het beleid kent vier hoofddoelen:

  1. Digitale diensten voor iedereen makkelijker maken
  2. Mensen helpen om met digitalisering om te gaan
  3. Uitleggen wat de gevolgen van digitalisering zijn
  4. Samenwerken met bedrijven en andere organisaties

De doelen zijn uitgewerkt in een groot aantal maatregelen, onder meer de opzet van publiekcampagnes en ondersteuning van onderzoek en pilots. De meest in het oog springende maatregelen zijn de volgende. 

Overheden moeten voor passende ondersteuning zorgen

De digitale dienstverlening moet voor meer mensen toegankelijk worden. Bij nieuwe wet- en regelgeving zal getoetst worden of deze ‘doenlijk’ is voor mensen. Zo nodig wordt de uitvoering aangepast. Ook wordt aandacht besteed aan begrijpelijk communiceren. Desondanks zullen er mensen zijn die het nog steeds moeilijk vinden om digitaal te communiceren met de overheid.

In de brief staat dat er voor overheden een wettelijke verplichting zal komen via de Algemene Wet Bestuursrecht om passende ondersteuning te bieden bij communicatie met de overheid. Dit krijgt een uitwerking in de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer. 

Ondersteuning via lokale bibliotheken 

De ondersteuningsmogelijkheden bij lokale bibliotheken worden versterkt. Naast ondersteuning bij het doen van de belastingaangifte kan men hier straks ook terecht voor algemeen toegankelijke (digitale) informatie Om een toeslag of uitkering te krijgen van rijksorganisaties als UWV, SVB of CAK . De Koninklijke Bibliotheek en de zogenoemde Manifestgroep hebben hiervoor een plan opgesteld. Een kopgroep van 15 lokale bibliotheken start hiermee in de eerste helft van 2019. Daarna zal er een gefaseerde uitrol over het land plaatsvinden.

Creatieve aanpak van Start Ups

Er zal een beroep gedaan op startups (nieuwe kleine bedrijven met creatieve manier van werken) om bijvoorbeeld een manier te bedenken waarop mensen digitalisering niet eng, maar juist leuk vinden. Dit via het programma ‘Startup in residence’.

Alliantie Digivaardig Nederland

Aanvullend op het bestaande aanbod zal publieke-private samenwerking om digitale inclusie te bevorderen worden ondersteund. In de ‘Alliantie Digivaardig Nederland’ werken overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven samen.

Dit samenwerkingsverband laat zich inspireren van de aanpak van de zogenoemde Good things foundation uit het Verenigde Koninkrijk. Gewerkt zal worden met een online (cursus)aanbod met een fysiek netwerk (lokale hotspots).  Via een breed netwerk delen de betrokken partijen kennis, effectieve methoden en projecten.

Aansluiting bij Tel mee meet taal 

BZK zal aan het programma Tel mee met Taal, het kabinetsbreed programma om laaggeletterden te ondersteunen met lezen, schrijven en rekenen gaan deelnemen. Dit met speciale aandacht voor digitale vaardigheden. Met de VNG wordt nu samengewerkt aan een nieuw programma. Voor de zomer van 2019 zal de nieuwe invulling van dit kabinetsbrede programma worden gepresenteerd.

Meer informatie