Het is op dit moment nog niet bekend wanneer gemeenten de initiële starberichten kunnen aanleveren bij het CAK. Deze aanlevering is nodig om de inning van de eigen bijdrage Wmo (het abonnementstarief) te kunnen starten. Overigens hoeven Wmo-cliënten over april en mei geen eigen bijdrage te betalen.

Dat heeft minister De Jonge (VWS) afgelopen dinsdag besloten met oog op de situatie sinds de coronacrisis. De minister motiveert zijn besluit in een brief aan de Tweede Kamer (zie p. 33/34). Het niet innen in april en mei heeft geen betrekking op de mensen in Bescherm Wonen en in de Opvang.

VNG-reactie

Het besluit van de minister is op zich een goede maatregel: dit verlaagt deels de administratieve lasten en voor inwoners betekent het straks minder stapelfacturen. De VNG had echter bij het ministerie van VWS gepleit voor landelijke kwijtschelding van de eigen bijdrage tot het moment waarop het CAK klaar is, waarbij gemeenten voor die periode gecompenseerd worden voor de gederfde inkomsten.

Gevolgen voor gemeenten

Eind december 2019 zijn er afspraken gemaakt over een gefaseerde aanlevering. Het CAK kan echter op dit moment nog geen duidelijkheid geven wanneer gemeenten de startberichten kunnen gaan aanleveren. Dit betekent voor gemeenten dat zij de mutaties in de eigen administraties moeten blijven bijhouden, ook voor de 2 maanden dat er geen bijdrage wordt geïnd, en dat nadat de initiële levering van de berichten over de eigen bijdrage is verwerkt zij deze correctieberichten moeten insturen naar het CAK. We informeren de gemeenten zodra de aanlevering van de startberichten wordt opgestart. Gemeenten krijgen daar dan minimaal 3 weken de tijd voor.

In gesprek over vervolgstappen

De VNG blijft met het CAK en VWS in gesprek over de vervolgstappen. Daarbij willen we voorkomen dat de kans op fouten in de uiteindelijke verwerking toeneemt. Fouten kunnen ontstaan omdat er veel mutaties met terugwerkende kracht moeten worden verwerkt. We bespreken ook hoe we een toename van het aantal stapelfacturen en correcties op verzonden facturen kunnen voorkomen. Het aantal mutaties wordt nu wel minder omdat er voor de maanden april en mei geen eigen bijdrage wordt geïnd.