'Nu de aanjaagfase van de banenafspraak voorbij is, draait het de komende jaren nog veel meer om realisatie van werk voor de doelgroep. Daarbij zullen overheids- en onderwijssectoren zelf meer verantwoordelijkheid in de richting van hun achterban moeten nemen', aldus Hans Spigt.   

Die boodschap laat aanjager van de Banenafspraak voor overheid en onderwijs Hans Spigt achter nu zijn benoeming als aanjager per 1 maart eindigde. In een brief aan minister Plasterk van BZK en staatssecretaris Klijnsma van SZW blikt hij terug op de ‘aanjaagperiode’ en legt hij de bewindslieden suggesties voor om afspraken te maken over verdere verbetering van de uitvoering van de wet.

Aanbevelingen

Om één en ander te bewerkstelligen geeft Spigt de bewindslieden alvast het volgende mee:

  • de Wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten als ‘stok achter de deur’ blijft nodig
  • zet in op duurzame plaatsingen en op duurzame werkplekken
  • maak het in dienst nemen op basis van een reguliere arbeidsovereenkomst bij werkgevers aantrekkelijker
  • inkoop kan meetellen zolang het niet tot afkoop leidt
  • creëer meer systeem en schaal in werkgeversdienstverlening
  • maak gelijkere beloning mogelijk
  • zet in op werkgeversexperimenten

Meer informatie