In week 42 debatteert de Tweede Kamer over de begroting van OCW. De VNG stuurde een position paper waarin we aandacht vragen voor laaggeletterdheid, passend onderwijs en onderwijshuisvesting.

Laaggeletterdheid

Gemeenten moeten structureel loon- en prijsindexatie krijgen voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Monitoring van educatie-activiteiten door gemeenten mogen niet leiden tot bureaucratie en onevenredige administratieve belasting.

Passend Onderwijs

Er moet budget vrijgemaakt worden voor passend onderwijs. Anders dreigt de ingezette spiraal van meer doorverwijzing naar speciaal onderwijs in stand te blijven.

Onderwijshuisvesting

Naast investeringen in het binnenklimaat van scholen, waaronder ventilatie, is het ook nodig om stappen te zetten in verduurzaming van schoolgebouwen.

Meer informatie