Het kabinet gaat jaarlijks verslag doen van de stand van zaken rond lood in drinkwater. Dit naar aanleiding van nieuwe inzichten in de gezondheidsrisico’s van loden waterleidingen. De VNG adviseert gemeenten eigen gebouwen te onderzoeken op aanwezigheid van loden leidingen en waar nodig actie te ondernemen.

De Gezondheidsraad heeft in november 2019 nieuwe inzichten gegeven in risico’s van lood in bestaande drinkwater-binnenleidingen van gebouwen.

Een beperkt deel van de inwoners heeft nog te maken met hoge blootstelling aan lood via kraanwater en loopt daardoor gezondheidsrisico’s. Het gaat vooral om bewoners van oude huizen met loden binnenleidingen. De Gezondheidsraad adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat in de eerste plaats om de resterende loden leidingen in oude huizen te saneren.

Wat moeten gebouweigenaren doen?

Van gebouweigenaren wordt verwacht dat het drinkwater in hun gebouwen veilig is. Inzet om te kijken of er loden leidingen aanwezig zijn is wenselijk en bij aanwezigheid ervan deze zo snel mogelijk loodvrij te maken. In ieder geval bij natuurlijke momenten, zoals bij renovatie/verbouwing. In sommige situaties worden dit soort aanpassingen meegenomen in een meerjaren-onderhoudsplan (MOP). Bijvoorbeeld bij VvE's.

Aanpak bij gemeenten

De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld actief onderzoek uitgevoerd bij het eigen (gehele) gemeentelijk bezit. Ook ander gemeenten, zoals Utrecht en Rotterdam, hebben basisscholen en kinderdagverblijven in gemeentelijke panden gecontroleerd. Rotterdam controleert alle gemeentelijke gebouwen. Waar nog loden leidingen zijn aangetroffen, wordt actie ondernomen om deze te vervangen. Dit bleek slechts beperkt nodig.

BZK heeft alle gemeenten per brief verzocht eigenaren en bewoners van woningen en panden van voor 1960 te informeren over de mogelijke resterende aanwezigheid van loden leidingen. 

VNG: Noodzaak tot onderzoek gebouw

De VNG blijft in haar communicatie richting de leden aandacht vragen voor de problematiek van loden leidingen, zodat u zich bewust bent van de gewijzigde inzichten van de Gezondheidsraad en de noodzaak om uw eigen gebouwen te onderzoeken en waar mogelijk of nodig te saneren. 

De VNG is betrokken bij een interdepartementaal overleg over dit thema. De Tweede Kamer is vorige zomer geïnformeerd via een Kamerbrief. Er staat nog steeds een Kamerdebat op de rol. 

Meer informatie

Zie ook