De nieuwe Wet inburgering treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Gemeenten krijgen de regierol over de uitvoering van de wet en worden verantwoordelijk voor de inrichting van preventie, toezicht en naleving.

De handreiking ‘Naleving nieuwe Wet inburgering’ en het uitgebreide kennisdossier helpen hierbij.

Handreiking | Reik inburgeraars de hand

De handreiking Naleving nieuwe Wet inburgering neemt u stapsgewijs mee langs de nieuwe Wet inburgering, het handhavingskader, de betrokken partijen en de mogelijkheden voor beleid en uitvoering. Preventie, toezicht en naleving moeten bijdragen aan het succesvol afronden van het inburgeringstraject. In de handreiking is daarom een belangrijke rol weggelegd voor het stimuleren van de spontane naleving van regels door inburgeraars. Dit vereist heldere communicatie en het gebruik van gedragswetenschappelijke inzichten. Op die manier kunt u als gemeente goed aansluiten op de persoonlijke, sociale en culturele achtergrond van de inburgeraar. Zo begrijpt hij beter wat u van hem verwacht en wordt hij niet bedolven onder voor hem vaak lastig te begrijpen regels. In dit licht is sanctionering een laatste redmiddel om de inburgeraar alsnog te bewegen het traject tot een succes te maken.

Ook als het gaat om aanbieders van taalonderwijs en andere diensten binnen het inburgeringstraject ligt de nadruk op preventie. Het gaat dan om zaken als (regionale) selectie en het contracteren van aanbieders en het monitoren van de kwaliteit. Eerder publiceerden wij het Barrièremodel malafide taalbureaus. Dit model helpt u om onbetrouwbare aanbieders te weren.

Kennisdossier | Alle informatie op één plek

De handreiking en het barrièremodel maken deel uit van het kennisdossier Naleving nieuwe Wet inburgering: een compleet en groeiend aanbod van informatie en instrumenten rondom naleving van de nieuwe Wet inburgering. Van algemene informatie over de wet tot gemeentelijke praktijkvoorbeelden en van handreiking en barrièremodel tot voorbeelden van kwaliteitsconvenanten. Een overzichtelijk startpunt voor het inrichten van preventie, toezicht en naleving binnen uw gemeente.

Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG ondersteunen gemeenten bij de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Wet inburgering.