Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media/BVOM stelt via de NOS in 2021 €4,5 miljoen beschikbaar ter versterking van de lokale journalistiek. Hiermee zullen 60 tot 70 fte journalisten worden ingezet vanuit lokale en regionale omroepen.

Daarnaast heeft hij in 2020 en 2021 via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) in totaal € 4,4 miljoen verstrekt aan 20 lokale (streek)omroepen in het kader van een pilot voor de journalistieke professionalisering van lokale publieke mediadiensten. Ook compenseerde hij vorig jaar in de coronaschade.

Plan ‘Versterking lokale omroepjournalistiek door samenwerking’ 2021    

De minister vindt het relevant dat mensen ook in de toekomst de juiste informatie uit hun omgeving krijgen en dat de journalistiek waakhond van de lokale democratie kan blijven. Deze functie staat onder druk en het medialandschap verandert snel.

Hij trekt € 4,5 miljoen uit, zodat er tijdelijk meer capaciteit komt en geëxperimenteerd kan worden met de samenwerking tussen de lagen in het bestel.

Als basis geldt het plan ‘Versterking lokale journalistiek door samenwerking’ van de publieke omroepen verenigd in de NOS, RPO en NLPO. Daarin zijn er 3 soorten te stimuleren gebieden onderkend: zeer professionele journalistiek, high potential en witte vlekken met geen of onvoldoende journalistiek. Het samenwerkingsinitiatief concentreert zich op de eerste twee gebieden.

Pilot ‘Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten’                                                                       

Door het SvdJ is begin 2020 - aanvankelijk gedurende een jaar - rijksgeld ter beschikking gesteld aan 20 lokale publieke (streek)omroepen in het kader van een pilot ‘Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten’. Eind vorig jaar was er voor hen de mogelijkheid aanvullende gelden te krijgen om hun activiteiten te verlengen tot 1 december 2021. In totaal is € 4,4 miljoen besteed.  

De NLPO en VNG zien vooral professionaliseringskansen bij lokale omroepen in centrumgemeenten en streken, maar de gehonoreerde aanvragen betreffen ook omroepen in andersoortige gemeenten.

Tijdelijke coronacompensatie 2020

Het kabinet heeft in 2020 € 35 miljoen uitgetrokken voor alle soorten lokale media als coronacompensatie via het ‘Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorziening’ bij het SvdJ. Voor 2021 is nog geen specifieke compensatie gericht op de lokale journalistiek bekendgemaakt.

Structurele financiële oplossing door nieuw kabinet

In november 2020 hebben de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur het advies ‘Lokale media: niet te missen’ uitgebracht, waarin zij € 21 miljoen per jaar meer rijksgeld voor lokale publieke omroepen bepleiten. De presentatie gebeurde samen met het rapport ‘Wachten kan niet meer: handvatten voor een breed gemeentelijk mediabeleid’ van het Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek in opdracht van de VNG.

Minister Slob stelt nu in zijn Kamerbrief van 15 januari dat het kabinet verschillende trajecten heeft ingezet waarmee de lokale journalistiek wordt versterkt. De informatie daaruit kan een nieuw kabinet volgens hem gebruiken om vervolgstappen voor de versterking van de lokale journalistiek vorm te geven.                                     

Meer informatie