Terugblik op de bestuursvergadering 14 februari

Wat is de laatste stand van zaken van het klimaatakkoord? Welke afspraken zijn er met de vakbonden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor gemeentepersoneel vanaf 2020? Het VNG-bestuur werd er 14 februari over bijgepraat.

Meerjarenvisie

De VNG presenteert tijdens de ledenvergadering in juni de Meerjarenvisie 2020-2024. Deze wordt opgesteld op basis van discussiebijeenkomsten met de provinciale afdelingen, die inmiddels bijna allemaal zijn bezocht.

Ook heeft het bestuur in januari een aantal dilemma's besproken die wat hen betreft een plek verdienen in de visie. Het bestuur complimenteert de opstellers met de voorlopige opzet van de Meerjarenvisie en met de wijze waarop de thematiek is weergegeven.

Congreslocatie 2020

Elk jaar kunnen gemeenten zich inschrijven om het jaarcongres van de VNG te organiseren. De procedure voor de locatie van 2020 is inmiddels gesloten en de vertegenwoordigers van de drie laatste gastgemeenten geven een advies aan het bestuur voor de gastgemeente 2020.

Het bestuur stemt hiermee in en zal de gastgemeente 2020 tijdens het komende congres in juni in Barneveld bekendmaken.

Conceptagenda ALV juni 2019

Tijdens het congres in Barneveld wordt de ALV gehouden, waarvoor de voorbereidingen zijn gestart. Het bestuur neemt kennis van de voorlopige agenda. Bestuurslid Lenferink vraagt extra aandacht voor de grote veranderingen in het informatielandschap en aankomende besluitvorming in de vereniging, een thema waar de VNG zeer actief op is. Het onderwerp krijgt aandacht tijdens het jaarcongres.

Klimaatakkoord

Ook deze keer wordt het bestuur door Lot van Hooijdonk - voorzitter van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu - op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond het Klimaatakkoord. In maart zijn de doorrekeningen van de planbureaus gereed. De bedoeling is tijdens de ALV in juni een eventueel akkoord voor te leggen aan de leden. Onzeker is echter of de tekst hiervan tijdig genoeg beschikbaar is, zodat de leden zich er goed in kunnen verdiepen.

Het bestuur stemt in met het voorstel van bestuurslid Revis dat alle VNG-commissies de komende periode gebruiken om te inventariseren of en in welke mate het klimaatakkoord voor hun werkveld relevant is.

Normaliseren CAO

Voorzitter Roel Cazemier van het College voor Arbeidszaken informeert het bestuur dat met de vakbonden afspraken zijn gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor gemeentepersoneel vanaf 2020. Vanaf dat jaar valt gemeentepersoneel onder het 'normale' arbeidsrecht. De afspraken zijn inmiddels voorgelegd aan de leden: 74% stemde voor en 24% tegen. Het College adviseert het bestuur in te stemmen met de afspraken, hetgeen gebeurt. Als ook de vakbonden instemmen wordt de nieuwe regeling per 1 januari 2020 van kracht.

Overige onderwerpen

In de (B)ALV van 30 november 2018 zijn vier moties ingediend. De directie praat het bestuur bij over de stand van zaken. Het bestuur stemt in met de benoeming van de leden van de Kamer Inclusieve Arbeid en de samenstelling van de onderhandelingsdelegatie.

De Algemene directie van de VNG stelt jaarlijks een directieplan en een directieverslag op. Het bestuur stemt in met het verslag 2018 en het plan 2019. Ook is gesproken over de wijze waarop de VNG de relatie wil gaan opbouwen met de leden van Europees Parlement die na de verkiezingen van 23 mei aantreden en over de Europese agenda VNG 2019, waarmee wordt ingestemd.

Meer informatie