Eerste vergadering nieuw VNG-bestuur

Op 6 september heeft het VNG-bestuur voor het eerst in nieuwe samenstelling vergaderd, onder vertrouwd voorzitterschap van Jan van Zanen. Op de agenda stond vanzelfsprekend het Interbestuurlijk Programma (IBP), een onderwerp dat die ochtend ook in alle commissievergaderingen aan de orde was geweest.

Ook is gesproken over de inzet van expertiseteams, waarmee het bestuur een advies van de commissie-Deetman opvolgt om op specifieke onderwerpen te gaan werken met tijdelijke, flexibele teams.

Voortgang moties

Algemeen directeur Jantine Kriens heeft de vergadering bijgepraat over de voortgang van de moties die zijn ingediend in juni tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG. De moties in het sociaal domein komen binnenkort aan bod in een aantal overleggen met het kabinet.

Klimaattafels

En uiteraard stond ook het Klimaatakkoord op de agenda. De VNG heeft voor de zomer zeer actief deelgenomen aan de klimaattafels. Op dit moment zijn de planbureaus nog aan het rekenen en het streven is nog in 2018 tot een akkoord te komen, in welke vorm dan ook. 

Raadsvergoeding

In meerdere commissies is de verhoging van de raadsledenvergoeding in kleinere gemeenten aan de orde geweest, een onderwerp waar het VNG-bestuur zich zeer sterk voor maakt, evenals het Fonds tekortgemeenten.

Prettige start

Voorzitter Van Zanen heeft tenslotte alle bestuursleden die ook commissie- of collegevoorzitter zijn, gevraagd naar hun ervaringen tijdens het eerste overleg met hun commissie. Zonder uitzondering keken de voorzitters terug op een prettige start met enthousiaste, ervaren en betrokken, deels nieuwe en deel ‘oude’ commissieleden.

Meer informatie